Wijkraad Paddepoel

Wijkraad Paddepoel

De Stichting Wijkraad Paddepoel is een bewonersplatform. Op vrijwillige basis zetten de leden van de wijkraad, inwoners van Paddepoel, zich in voor het stedelijke, sociale en culturele welzijn van Paddepoel en zijn bewoners.  Communicatie tussen bewoners en de gemeente is een van de speerpunten. 

Contact

We zijn het beste bereikbaar via
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Bekijk hier de Wijkraad onderwerpen. Klik voor meer informatie.

Wijkraadsbudget

• Van het Wijkraadsbudget, in 2023 is dat 15000 euro een gemeentesubsidie, kan de Wijkraad diverse initiatieven ondersteunen. Een van de belangrijkste uitgaves is communicatie. Meer dan een derde van ons wijkraadsbudget gaat jaarlijks naar onze Wijkkrant de NR 1. Verder wordt het ingezet voor huur van een kantoor, kosten voor website, ondersteuning voor initiatieven van inwoners van Paddepoel, dat kan zijn een straatfeest, een groen actie of sociaal initiatief. En nog veel meer. In de maandelijkse wijkraadvergaderingen worden hier besluiten over genomen.

Wijkbudget

Het Wijkbudget is een jaarlijks potje van 3 euro per inwoner van de wijk bij de gemeente waar initiatieven van uit Paddepoel mogen worden betaald (in 2023, 30.000 euro). De laatste jaren ging er een aanzienlijk deel, een derde, naar de Wijktaxi Selwerd Paddepoel. Dit willen we blijven doen zolang rechtstreekse subsidie voor kleinmazig openbaar vervoer ontbreekt. Daarnaast steunen we nu enige jaren vanuit het wijkbudget betere kwaliteit papier voor de Nr 1. Er is gelukkig daarnaast ruimte voor nieuwe ideeën vanuit bewoners. De gemeente wil graag dat we zoveel mogelijk ideeën verzamelen en daarmee een jaarlijkse verkiezingsronde organiseren. Voldoende ideeën is natuurlijk wel een voorwaarde hierbij.

Wijkpaleis

Wij steunen het Wijkpaleis, inhoudelijk, praktisch en financieel. Wij vinden een dergelijk zichtbare broedplaats voor allerlei wijkactiviteiten en informatie van groot belang. Het beheer van het Wijkpaleis ligt bij de stichting ter bevordering van Cocreatie in Paddepoel. Cocreatie, een proces van bewoners betrokkenheid met betrekking tot verschillende onderwerpen, zoals straatveranderingen, verkeersoverleg of energietransitie. Dit soort activiteiten zijn mede ontstaan en gestimuleerd vanuit de Wijkraad.

Lab Kloppend Hart

De wijkraad levert een bijdrage als bewoners aan het overleg Lab Kloppend Hart. Het winkelcentrum Paddepoel heeft, ook volgens de Omgevingsvisie The Next City, een belangrijke functie als stadsdeelcentrum. Het stadsdeelcentrum kan echter een stuk sterker, constateren gemeente, bewoners en betrokken partijen in en rond het winkelcentrum. Diverse recente ontwikkelingen rond het winkelcentrum kunnen hiertoe een positieve impuls geven. Daarnaast zijn er plannen voor de verbetering van het winkelcentrum zelf. Maar ook de ruimte rond het winkelcentrum vraagt om een herinrichting en wellicht meer woningbouw. Dit proces loopt al enige jaren en is na wat vertraging weer nieuw leven in geblazen.

Energietransitie

De wijkraad probeert te stimuleren dat er zoveel mogelijk informatie komt voor de inwoners van Paddepoel. Een belangrijke speler is hierbij Paddepoel Energiek. Paddepoel Energiek is een groep energieke wijkbewoners die samen hun wijk duurzamer willen maken. In 2012 vonden ze elkaar in een vereniging van huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te verduurzamen.

Wat begon met zo’n 30 deelnemende huiseigenaren is uitgegroeid tot een initiatief voor heel Paddepoel. Buurtgenoot motiveert buurtgenoot. Een ieder die daarnaast een spoedcursus ‘Hoe maak ik mijn huis duurzaam’ wil, kan aankloppen bij de energiecoaches van Paddepoel Energiek. Daarbij heeft Paddepoel Energiek zijn hoofddoel altijd helder voor ogen: Paddepoel moet in 2035 een energie neutrale wijk met eigen energieopwekking zijn.

Warmtenet is de uitvoerende organisatie (gemeente en waterbedrijf in een samenwerkings BV) voor warmwater aanleg voor verwarming en warmwatergebruik. In het noordwesten van Groningen (Zernike, Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen) zijn ze bezig en al bezig geweest met het aanleggen van een warmtenet (Warmtenet Noordwest). Met dit warmtenet gaan ze in de toekomst meer dan 12.500 huishoudens, instellingen en bedrijven in het noordelijke deel van de stad voorzien van duurzame warmte. Op dit moment breiden ze het warmtenet uit van Paddepoel naar Selwerd en Vinkhuizen.

Ring West

Leden van de wijkraad zijn al enige jaren bij elke bijeenkomst rond Ring West (zoek op Ring west Verbindt)aanwezig. Aan de westkant van de stad worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Daardoor, en doordat het verkeer nu al sterk is toegenomen, is het nodig om ook Ring West aan te pakken. Een langdurig proces, waarbij verschillende Wijkraadsleden steeds een vinger aan de pols houden sinds 2017. Met beperkte invloed en zeggenschap, maar daar waar mogelijk proberen we er voor Paddepoel wenselijke aanpassingen te verkrijgen. Helaas is er onder andere door de traagheid van Ring Zuid een voortdurend uitstel.

De komende tijd doen de gemeente en de provincie samen met het Rijk een hernieuwd onderzoek naar de bereikbaarheid van de gehele westkant van de stad. De mogelijke aanpak van de Ring West maakt deel uit van dit onderzoek. We verwachten dat dit onderzoek in de zomer van 2023 begint en in 2024/2025 klaar is. Dan is er meer bekend over de aanpak van de Ring West. En ook over de financiering (MIRT).

 

UDIHiG

De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van deze wijken. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. Paddepoel in Groningen is zo’n typische naoorlogse wederopbouwwijk.
UDIHiG onderzoekt in de wijk welke stedenbouwkundige interventies de gezondheid van de bewoners kunnen verbeteren, door gezondere leefstijlen te stimuleren. De bewoners spelen hierbij een belangrijke rol, want vooral zij kennen de praktische problemen van hun wijk en kunnen beoordelen welke interventies van invloed zijn op hun leefstijl. In 2022 is dit project afgerond , maar wordt er nog gewacht en gehoopt op uitvoering van de uitkomsten. Het project wordt gedeeltelijk voorgezet onder de titel living lab paddepoel. (paddepoel-gezonde-leefomgeving.nl)

Wijkvisie

Er wordt gewerkt aan een nieuwe lange termijn visie voor ons Paddepoel, vanuit een Co-Creatie proces, door zoveel mogelijk inwoners erbij te betrekken wordt er geprobeerd tot een goed schets en visie te komen. Nog even afwachten dus.

Missie

Wij willen als Wijkraad Paddepoel het welzijn van ons wijkbewoners bevorderen, door: 

Ontwikkelingen vanuit de overheid

Een vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen, vanuit de overheid die voor Paddepoel en haar inwoners van belang zijn, met betrekking tot woningbouw, verkeer, groen, waterpartijen, winkelen, onderwijs, zorg en cultuur

Communicatie tussen en naar

Streven naar een goede communicatie en
informatie voor en naar en tussen burgers,
organisaties en instanties, gemeente en
provincie

Betrokkenheid

Stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij onze wijk, het versterken van het bewustzijn in Paddepoel te wonen om zo een liefst duurzame bijdrage te leveren aan sfeer, schoonheid in steen , groen en verdere aankleding van de wijk.

Bewonersinitiatieven

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners met betrekking tot verfraaiing, (sfeer)verbetering, verduurzaming en aantrekkelijker maken van Paddepoel in de breedste zin van
het woord.

Positief leefklimaat

Daar waar mogelijk zelf initiatieven ontplooien voor optimaliseren van een positief leefklimaat in Paddepoel
Natuurlijk dit alles binnen onze mogelijkheden.

De Wijkraad

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Reinder Gooijaarts
Penningmeester: Berrie Kuilman
Lid: Esli van den Berg
Lid: Charlotte Liebelt

Word lid van de Wijkraad

De wijkraadsleden krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding. Het wijkraadswerk kost gemiddeld minimaal 5 a 10 uur per maand, beetje afhankelijk van taken en ontwikkelingen. Er zijn voor een goed draagvlak en het verdelen van taken voldoende leden nodig. Opleiding is niet vereist, binding voelen met de wijk en haar bewoners is voldoende. Met meer mensen kunnen we meer doen. Je kunt als je geïnteresseerd bent een vergadering bijwonen, of een gesprek of telefoongesprekje aanvragen met een van de andere huidige raadsleden om te kijken of het iets voor je is.