Na een lange noodgedwongen Corona-pauze vergaderde de Wijkraad Paddepoel weer op 15 juni 2020. Voor het eerst in aangepaste vorm en netjes binnen de ander-halve-meter-samenlevingsvoorschriften. Wel even wennen, maar het verliep goed.
 
Overleg over en met GON en WIJ
Eens per drie maanden overlegt de Wijkraad met vertegenwoordigers van WIJ en het GON (Gebieds Ondersteund Netwerk)
 
Het pimpen van Bernlef bijna klaar is. Alleen de voordeur moet nog worden aangebracht, maar alle vergunningen zijn nu geregeld. Rest nog overleg met De Huismeesters en het opvragen van offertes. Helaas was het niet mogelijk om de afgelopen maanden bijeenkomsten te houden in Bernlef. Wel zijn er in die periode maaltijden bezorgd.
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om, zij het in aangepaste vorm, weer in het restaurant te eten. Andere activiteiten zoals het koor Levensblijheid, de sjoelclub en de buurtkring liggen nog even stil.
 
Het GON-project Ben in de buurt draait volop. In samenwerking met WerkPro worden de zorgtaken opgepakt zonder indicatie. Voorheen werd dit uitgevoerd door meer dan 80 verschillende aanbieders. Nu wordt geprobeerd zoveel mogelijk in de wijk zelf op te pakken, vandaar ook de naam Ben in de buurt. Hoewel er geen indicaties meer nodig zijn, wordt wel zoveel mogelijk bij de welzijnsorganisaties aan gesloten en vindt er een nauwe afstemming met WIJ plaats. Zij kennen de inwoners het beste. Niet in alle gevallen is er zo een oplossing te vinden. Soms is de hulp van een specialistische aanbieder nodig. Er wordt gewerkt aan een Buurtcirkel specifiek voor studenten. Binnen deze groep is veel autismeproblematiek.
 
De ouderenzorg zou ook een plek moet kunnen krijgen in het winkelcentrum/Kloppend Hart en dan in het bijzonder voor de extramurale zorg. Dit zal worden ingebracht in de bijeenkomst van het Lab Kloppend Hart. Daarnaast leeft er de wens om hier een uitgiftepunt voor hulpmiddelen te realiseren. Ook daarvoor is het winkelcentrum een voor de hand liggende plek.
Vanuit de Wijkraad wordt benadrukt dat het winkelcentrum niet alleen winkelplaats moet zijn, maar ook een ontmoetingsplek met bijbehorende voorzieningen. In het bijzonder het winkelcentrum Paddepoel is hier zeer geschikt voor. De genoemde ideeën worden meegenomen in de besprekingen in het Lab. Door één van de deelnemers van dit overleg wordt de wens geuit om daarnaast ook graag “doe”-ruimtes te realiseren..
Afgesproken wordt om de suggesties van beide kanten mee te nemen en verder in te vullen. Veel kan op zich ook in de bestaande centra, maar het winkelcentrum is wel het hart van de wijk. 
 
Gevraagd wordt of de dagbesteding ook wijkgericht is. Dit wordt wel maximaal geprobeerd te realiseren. Het is het streven, maar niet het uitgangspunt. Omdat het “vervoer” niet meer wordt vergoed, is het ook het meest logisch om in de wijk zelf te blijven. Dus: geen eis, maar het heeft wel meerwaarde.
 
WIJ is medio maart dichtgegaan. Wel is WIJ telefonisch bereikbaar gebleven en zijn er staatrondes gedaan. Ook opbouwwerkers en buurt/jongerenwerkers zijn actief gebleven in de wijk. De eerst weken was het overal erg rustig; er was duidelijk veel angst. Later zagen we meer mensen op straat.
Er zijn lijsten gemaakt van kwetsbare gezinnen ten behoeve van de schoolopvang.
Nu de scholen weer open gaan, blijkt er toch nog veel angst te zijn om de kinderen er weer naar toe te laten gaan. Ook zijn er nu weer pleintjesactiviteiten. Er wordt gewerkt aan een zomerprogramma (SPT-breed) met onder meer een zomerschool. WIJ-medewerkers zijn de afgelopen maanden bij de meest kwetsbare gezinnen aan de deur geweest. 
Het merkwaardige deed zich voor de sluiting van Entree niet tot meer drukte heeft geleid. Veel wijkbewoners hebben kennelijk een andere oplossing voor problemen gevonden.
 
Tenslotte wordt gesproken over de zorgmijders. Dit probleem kwam aan de orde op de bijeenkomst met burgemeester Den Oudsten. Het blijkt dat er een categorie is die schroom heeft om met WIJ in contact te treden. Het is een groep die meestal ook met financiële problematiek te maken heeft. De voorzitter uit grote zorgen over deze groep zorg/systeemmijders. Het gaat om een complex van financiële en sociaal maatschappelijke problemen. Hier moeten we wat op verzinnen. Bijvoorbeeld een vliegend team, los van de organisaties. Uitgelegd wordt dat vanuit WIJ bij zorgconstatering altijd iemand laagdrempelig langs gaat. Daarnaast gaan mensen gemakkelijker in gesprek met de bekende mensen die er altijd zijn, zowel in de goede als in de slechte tijden. 
 
Petitie tegen hoogbouw Reitdiepzone
Er wordt een petitie gehouden tegen meer hoogbouw langs het Reitdiep. Besloten wordt om deze op de site en op Facebook te plaatsen. De vrees bestaat dat het niet veel gaat opleveren omdat de inspraakprocedure al achter de rug is.
 
Buurtvervoer.
Er wordt overleg gevoerd met de Stichting Welmobiel. Welmobiel heeft een organisatie met rechtsbevoegdheid nodig om de formele aanvraag te doen. Daarnaast is er vanuit de Gemeente de mogelijkheid genoemd om aan te sluiten bij het initiatief in Selwerd. Het is goed om er kritisch naar te kijken en ook de vraag stellen of dit kan met alleen vrijwilligers. Met Gemeente en OV-bureau moet overleg worden gevoerd over de wijze waarop dit het beste kan worden geregeld. 
 
Persuitingen rond energieproject Paddepoel.
De persberichten over de stagnatie bij Paddepoel Energiek en Buurtwarmte vragen aandacht. 
De Gemeente lijkt te streven naar een bredere aanpak voor heel het stadsdeel Noordwest.
Volgens de Gezinsbode is een net voor 450 woningen niet rendabel te maken. Bovendien zou het gaan om lauw water wat met behulp van een pomp heet moet worden.
Ook speelt de emotie rond het langdurende werk aan het warmtenet aan de Plutolaan parten.
Het lijkt dat de informatie niet duidelijk is en het plan niet stabiel. Bovendien moet je ook betalen als je niet gebruikt. Veel van het hoe en wat is onduidelijk.
Warmtestad legt het hoofdleidingnet aan met daarnaast Buurtwarmte als kleinschalig initiatief.
 
De indruk ontstaat dat het rammelt. Het leek een goed verhaal. Op de infoavond werd het gepresenteerd als een net met ruime marges en gebaseerd op een goed en gedegen plan van uitvoering. Er waren 130 steunbetuigingen. En nu ligt alles op z’n kont.
 
Voorstel voor bijdrage Opruimactie
De organisatoren van een opruimactie op 27 juni vragen een bijdrage voor het aanbieden van koffie en “kouk” in de Plutozaal. De verwachting is dat het 40 à 60 euro gaat kosten. Het bestuur gaat akkoord met het verzoek, maar 75 euro is wel het uiterste maximum en ook moet de uitgave door middel van bonnen worden verantwoord.
 
Penningmeester stapt op
De penningmeester meldt dat hij aan het einde van het jaar vertrekt als penningmeester en bestuurslid. Berrie Kuilman is bereid om na te denken over het penningmeesterschap. Daarnaast moet het bestuur worden uitgebreid. Alle bestuursleden worden verzocht rond te kijken naar kandidaten. Ook komt er een oproep in de wijkkrant.
 
 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn