Op 2 maart 2020 vergaderde de Wijkraad Paddepoel. We tekenden de volgende zaken voor u op.
 
Overleg over en met GON (GebiedsOndersteunend Netwerk) en WIJ-Selwerd
In het verleden is afgesproken om eens per kwartaal overleg te voeren. Voor de Wijkraad is de sociale samenhang één van de speerpunten. Door organisatorische veranderingen binnen de WIJ-organisatie is dit helaas even stil komen te liggen. De voorzitter hecht grote waarde aan wederzijdse kennis van wat we doen en waar er raakvlakken liggen. De Wijkraad wordt door vertegenwoordigers van WIJ-Selwerd en het GON bijgepraat over de ontwikkelingen
 
Bernlef als “algemene voorziening” in Paddepoel
Er is een vergunning afgegeven voor het aanbrengen van een voordeur in Bernlef. Ook het pimpen van Bernlef is in volle gang. Hier zijn regelmatig bijeenkomsten om samen koffie te drinken en daarnaast vervult de zaal veel functies voor de omwonende ouderen.
Als de voordeur klaar is, zijn er meer mogelijkheden voor activiteiten in de avonduren.
Verder is dit de plek waar één maal per week de buurtcirkel bij elkaar komt. In Paddepoel bestaat deze groep uit 8 personen. Het gaat om heel gestructureerde bijeenkomsten die als doel hebben om elkaar onder begeleiding te ondersteunen.
 
Aanpak problematieken in kader van GON (GebiedsOndersteunend Netwerk)
Er wordt zoveel mogelijk op wijkniveau vanuit algemene voorzieningen gewerkt. Zo is er in Paddepoel ook het “ben in de buurt”- team actief.
Voornaamste problematieken zijn: 1) geen structuur in de dag hebben, 2) financiële problematiek, 3) eenzaamheid en 4) autisme.
Onder jongeren en studerende blijkt veel van bovenstaande problematieken te schuilen. Dat komt door de lagere drempel ook eerder naar buiten en omdat de druk op jongeren hoger ligt dan vroeger. Het goede nieuws is dat de problematieken goed in beeld zijn. Er liggen goede afspraken met de instellingen voor demente bejaarden. Waar nodig kan de zorg al van start gaan zonder dat de papieren indicatie is afgegeven. Er blijkt veel vraag naar chronische hulp.
Dankzij het GON kan er ook sneller hulp worden geboden. Het WIJ-team maakt een plan waarop het GON direct contact kan opnemen met een aanbieder. Omdat de samenwerking tussen WIJ, GON en aanbieders goed is, kan de indicatie later nog worden afgegeven.
 
Basisbanen
Per 1 juli komen er in Paddepoel drie basisbanen beschikbaar. Deze banen worden ondergebracht bij Iederz. Binnenkort vindt een eerste inventarisatie plaats van de mogelijke taken. In de gehele stad gaat het om 40 banen. De begeleiding van de basisbanen in Paddepoel wordt gedaan door WerkPro. De basisbanen worden niet gekoppeld aan een organisatie maar aan een wijk.
 
Parkeerproblemen.
De parkeerproblemen in de wijk blijven de aandacht vragen. Deze keer is er vanuit de Centaurflat een melding ontvangen. De overlast blijkt te ontstaan door de nieuwbouw aan de
Reitdiepzone en het “vreemd parkeren”. Het parkeren in de wijk wordt overal nijpender. De uiteindelijke oplossing zal zijn dat er meer parkeerplekken moeten komen. Er zijn te weinig plekken en de bewoners zijn de dupe. Het huidige College van B&W wil het autoverkeer terugdringen ten gunste van fiets- en voetgangers en wil meer groen. Er lijkt maar één oplossing en dat is betaald parkeren.
 
Klankbordgroepen westelijk ring en Reitdiepzone.
Op de middag voorafgaand aan deze vergadering was er een bijeenkomst van de werkgroep westelijke ring. Een lid van de wijkraad heeft deze bijeenkomst bezocht. Hij deelt mee dat het plan financieel nog lang niet rond is en dat er zal moeten worden geacht tot de aanpassing van de ring zuid klaar is. Het kan nog wel 10 tot 15 jaar duren voor er een nieuwe ringweg west zal liggen. Voor een aantal knelpunten zal worden gezocht naar een tijdelijke oplossing (bijvoorbeeld de tunneltjes).
 
Hoe verder met participatie en Co-Creatie
Binnen de wijkraad leeft het gevoel dat de klankbordgroepen vooral dienen om de bewonersparticipatie te legitimeren en meer niet. De voorzitter van de wijkraad heeft zijn gevoelens hierover al eens uitgesproken in een Raadscommissie onder meer met het declameren van een gedicht van Toon Hermans. Mochten de normen maar een klein beetje worden aangescherpt, dan loopt het al vast zoals de plannen nu liggen.
Er moet een gesprek komen over de voortgang, waar bij de vraag aan de orde moet komen hoe wijkbreed de Co-Creatie nu eigenlijk is. Wat gaan we doen na vijf jaar Co-Creatie. Is er alleen stagnatie en tegenwerking, dan wordt de conclusie dat het allemaal is mislukt.
De voorzitter merkt op dat de spanning breder wordt gevoeld, met name op het punt verkeer. In Vinkhuizen is een uitgebreide verkeersvisie op papier gezet, wij hebben het in de vorm van twee plaatjes gedaan. Er zijn een aantal gemeentelijke afdelingen die structureel weigeren te overleggen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn