Op 4 november 2019 vergaderde de Wijkraad Paddepoel. We tekenden de volgende zaken voor u op.

Fitnesstoestellen

Op de Jaarvergadering in mei is door één van de aanwezigen gepleit voor een extra voorziening op de locatie van de fitnesstoestellen. De verzoeker vond dit passend gebaar als compensatie voor de overlast tijdens de werkzaamheden door Warmtestad. Het gevraagde gebaar is niet toegekend maar er zou hem daarop als tegemoetkoming wel een drinkwaterpunt zijn toegezegd. Maar tot op heden is dit ook nog niet gerealiseerd. De voorzitter gaat hiernaar informeren.

Mozaïekbankjes

De voorzitter gaat bij de makers van de mozaïekbankjes navraag gaat doen over de kosten van herstel. De bankjes zijn tijdens de bouwwerkzaamheden aan Zonnelaan verwijderd en bij de gemeente opgeslagen. Daarbij zijn ze flink beschadigd geraakt en om reden daarvan zijn ze ook nog niet teruggeplaatst.

Financiën

De Penningmeester verwacht dat de uitgaven voor dit jaar redelijk volgens de begroting zullen verlopen. Er zal in ieder geval niet veel over worden gehouden. Er is bezwaar ingediend tegen het moeten terugbetalen van een deel van de subsidie voor 2018. De voorzitter heeft hierover vorige week een gesprek gehad met de gemeente. Hij heeft gevraagd om meer tijd te geven voor de besteding. Dit blijkt financieel-technisch echter niet mogelijk. Er is officieel bezwaar gemaakt tegen de terugbetaling.

Wijkkrant

Eén van de wijkraadsleden heeft met de redactie van de wijkkrant gesproken over de wijkraadspagina in de wijkkrant. Hij wil graag een constructie zoals Sunny Selwerd die heeft.
Hij verzoekt daarom alvast een vormgever te mogen inhuren om een raamwerk voor een dergelijke advertentiepagina te maken.
Ook is gesproken over het verbeteren van de krant. Voor 1500 euro zou deze kunnen worden gedrukt op beter papier. Maar eigenlijk is dit niet ons pakkie-an. De krant is niet van ons maar van de drukker. Wij betalen alleen voor de bezorging. Ook de verdiensten van de redactieleden gaan buiten ons om.
De contacten met de wijkkrant over de vormgeving van onze pagina zijn wel verbeterd. De witregels en vetgedrukte kopjes komen er steeds meer naar de wens van de Wijkraad in te staan.

Aanvragen kleine financiële bijdragen

De voorzitter krijgt machtiging om zonder dit vooraf in het bestuur aan de orde te stellen aanvragen voor kleine financiële bijdragen (tot 150 euro) direct te kunnen regelen. Aan een dergelijke bijdrage worden wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Het moet waarde voor de wijk hebben.
  • Het mag niet om besloten bijeenkomsten gaan.
  • Er mag geen winstoogmerk zijn.
  • Het moet de leefbaarheid ten goede komen.
  • Er moet ruchtbaarheid aan worden gegeven en er moet achteraf een verslagje worden aangeleverd (ook voor de website).
  • De activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Verzoekjes om een bijdrage worden ingediend op de secretariaatsmail en door gestuurd naar de voorzitter ter beoordeling.

Aanvraag lichtjestocht De Fontein

De Wijkraad is door De Fontein benaderd met het verzoek om een bijdrage voor een lichtjestocht langs diverse locaties in de wijk, waarbij het Kerstverhaal als belevenis centraal staat. De meningen hierover lopen sterk uiteen. Besloten wordt hier later op door te praten op basis van een verhaal op papier.

Afvalbeleid

Eén van de wijkraadsleden meldt dat er een enquête is gehouden over het afvalbeleid in de gemeente. Hij verwacht dat wordt aangestuurd op een diftar-systematiek en is daar persoonlijk heel erg op tegen. Hij doet het voorstel om daar als wijkraad stelling in te nemen. Zelf wil hij zich hier in ieder geval wel hard tegen maken.

Wijkpendel

De wijkpendel is besproken in de werkgroep Veiligheid en verkeer. Er moet een brainstorm gaan plaatsvinden en een plan van aanpak worden geschreven.
Op basis daarvan moeten partijen worden aangeschreven om een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld vanuit het armoedebeleid. Het plan moet eind dit jaar klaar zijn.
De vraag die opkomt is: hoe dit te communiceren. Het moet een wervend verhaal worden. Welke technieken gaan we gebruiken. Een prijsvraag?
De bekendheid van de pendel is een ander aandachtspunt. Er is een persoonlijke benadering nodig. Winkelende mensen moeten worden aangesproken hoe ze hun vervoer hebben geregeld en worden gewezen op de pendel. Ook alle portiers moeten informatie over de pendel beschikbaar hebben en uitdelen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn