wijkraad

Wijkperspectief: Paddepoel in 2020 (april 2010)

Het succes van Paddepoel

Paddepoel is een wijk waar het voor alle doelgroepen prettig wonen is. De unieke ligging en de variatie aan woonmilieus en voorzieningen is de afgelopen jaren als het succes van Paddepoel bekend geworden.

Alle woning- en woonvormen zijn beschikbaar in de wijk. Dat alles, in combinatie met de ligging vlakbij de binnenstad, de mooie groenstructuur en de vele en kwalitatief goede voorzieningen, maken het een populaire wijk. Paddepoel heeft een prachtig winkelcentrum. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de Vensterschool, het Multifunctioneel Centrum van de wijk.

 

De kracht zit in de buurten

Paddepoel bestaat uit vier deelbuurten. Daar woont een grote verscheidenheid aan mensen overwegend in harmonie. Elke buurt heeft een eigen, onderscheidend karakter. Een goede leefbaarheid en veiligheid vormen in elke buurt de sterke basis.

 

Een stevige basis in 2020

Paddepoel is veilig, de bewoners staan meer dan voorheen met elkaar in contact en er zijn de afgelopen jaren veel mensen aan werk geholpen. Belangrijke zorgen, zoals de bereikbaarheid, zijn na de komst van de tram verleden tijd. Hiertoe is een stevige aanzet gegeven met de uitgebreide wijkconsultatie over het wijkperspectief, waar alle knelpunten op tafel zijn gekomen.


Het kloppend hart van de wijk

Winkelcentrum Paddepoel ligt op het kruispunt van vier hoofdwegen. Samen met het opnieuw ingerichte Trefkoel-gebied en de Vensterschool, die functioneert voor Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, vormt dit gebied het kloppend hart van de wijk. Voor alle vervoersmethoden (lopen, fietsen, auto, bus en tram) is het gebied goed bereikbaar. Het Winkelcentrum is een enorme publiekstrekker voor groepen uit de wijde omgeving. In 2010 waren er zorgen over verloedering en positieverlies. Nu is het winkelcentrum een bruisende plek, met een compleet winkelaanbod, goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Daardoor is Winkelcentrum Paddepoel nog steeds het tweede winkelcentrum van de stad en vervult het de functie van ontmoetingsplek in de wijk en van belangrijke shopstop voor de omliggende wijken en dorpen.  Voor de ouderen die in Paddepoel wonen is het winkelcentrum een belangrijke ontmoetingsplek. Gezinnen uit Paddepoel vinden het prettig om zo dichtbij al hun boodschappen en aankopen te kunnen doen..

De Vensterschool, nu het Venstercentrum geheten, werd tien jaar geleden nog niet echt gezien als een onderdeel van Paddepoel. Dit kwam niet door de onderwijskwaliteit, want die was en is goed, maar doordat het buiten de eigen wijk staat en dat men niet bekend was met alle functies die in de term Vensterschool verenigd worden. Sinds de vensterschool  nadrukkelijker op de kaart is gezet als plek voor ontmoeting, cultuur, recreatie, educatie en opvang, wordt het  door alle Paddepoelsters gebruikt, en weten ook nieuwe bewoners de weg naar dit dynamische centrum te vinden. Het centrum is zo flexibel, dat het telkens weet in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en wensen uit de wijk. Door de inrichting van de Eikenlaan is tussen het Winkelcentrum en de Vensterschool een bijzondere en vitale combinatie ontstaan. Het is nu een levendig gebied. Bij de aanleg van het tramtracé is ruim voldoende rekening gehouden met de noodzaak tot logische auto- en fietsverbindingen, waardoor het makkelijk voor Paddepoelsters is elkaar in de Vensterschool te ontmoeten.

De nieuwbouw van de Trefkoel sluit aan bij dit hart en vormt tegelijkertijd de open verbinding naar de buurten van Paddepoel ten westen van de Zonnelaan, waar het Trefkoel-gebied voorheen vooral als een barrière gezien werd. Ook is er in de Nieuwe Trefkoel voor de bewoners van Paddepoel West een kleine gezellige ontmoetingsruimte, waar men eindelijk weer samen kan genieten van een kop koffie en een kaartje kan leggen! De Trefkoel voegt de laatste, ontbrekende schakels aan het bruisende hart van Paddepoel toe en maakt het zo compleet!

Je wilt wonen in Paddepoel!

Paddepoel is een complete en duurzame wijk, waar men graag wil wonen. In het kader van de duurzame stad is er veel gedaan aan energiebesparing, wat Paddepoel vrijwel energieneutraal en daarmee goedkoper voor de bewoners heeft gemaakt. Het is lekker ruim wonen in Paddepoel, met veel 'groene' recreatiemogelijkheden: wandelen, fietsen, spelen. Alle voorzieningen onder handbereik. Voor bijna alle doelgroepen, jong en oud, en mensen met hogere en lagere inkomens, zijn er hier woningen beschikbaar, zowel  huur- als koopwoningen. Dit komt vooral omdat Paddepoel een vlotte doorstroming op de woningmarkt kent. Jonge gezinnen stromen gemakkelijk door naar een eengezinswoning en ook ouderen profiteren van de wijkvernieuwing doordat er meer appartementen voor hen beschikbaar zijn gekomen. Hierdoor komen er nog meer gezinswoningen vrij voor (jonge) gezinnen. Om de groei van het aantal studenten in Paddepoel in goede banen te leiden is gezorgd voor extra studentenwoningen in voormalige kantoorpanden (zoals voormalige kantoren van GAK en Rabobank). Tevens is er voor internationale studenten (tijdelijke) woonruimte op de campus op het Zernike-complex. Door deze extra woonruimte is de behoefte aan studentenwoningen in de eengezinswoningen in de wijk afgenomen en is de acceptatie van de studentenpopulatie door de overige bewoners verhoogd. Kortom, Paddepoel is een wijk voor alle fasen van het leven!

 

De charme en kracht van Paddepoel zit in de vier herkenbare buurten, met elk hun eigen sfeer en kenmerken. Ze zijn te herkennen aan de ligging ten opzichte van de binnenstad en het Zernike-complex en de parkzones, de variatie van groen, en de aanwezige woningtypes. Waar vroeger de vier buurten wel als losse onderdelen van de wijk werden gevoeld, vormen ze nu een echt geheel. Men onderkent dat gezamenlijk optrekken heeft geleid tot verbeterde faciliteiten (winkelcentrum, Vensterschool en Trefkoel). Ook heeft het geleid tot een mooie groene wijk met vanuit de Reitdiepzone, het Zonneplantsoen en het Bessemoerpark groenzones, die zich als 'groene vingers' uitstrekken dwars door de wijk. Ook heeft men door gezamenlijk optrekken (bewoners onderling en samen met andere partijen zoals bv. corporaties en gemeente) als wijk het voor elkaar gekregen dat de buurten, straten en binnenplaatsen van wooncomplexen groen zijn ingericht. Spelen, wandelen, fietsen, vissen, even lekker zitten op een bankje... het kan allemaal. Waar vroeger nog wel eens geklaagd werd over het beheer en onderhoud van het groen, zijn bewoners nu tevreden, ook omdat er een groter gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid opgebouwd is.

Ook is er op wijkniveau hard gewerkt om de sociale samenhang  tussen de verschillende bewonersgroepen verder te versterken. Elke buurt kent een groene, kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en een aantal uitstekende buurtvoorzieningen, die door de verschillende bewoners gebruikt worden. Er zijn veel plekken waar bewoners en kinderen elkaar tegenkomen, variërend van bijzonder en duurzaam straatmeubilair tot een speeltuingebouw en speelplekken, die samen met bewoners zijn gerealiseerd.

Bereikbaar voor alle vervoersmiddelen

 

In Paddepoel kun je prima parkeren, op nieuw gecreëerde en goed onderhouden plekken, waardoor parkeren door bezoekers kriskras in de wijk tot het verleden behoort. Door constructief overleg tussen de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, bewoners, ondernemers en gemeente is een oplossing bedacht voor het parkeerprobleem van Zernike-bezoekers in de wijk. Ook heeft de ‘facelift’ van het winkelcentrum meer parkeerruimte opgeleverd voor het winkelpubliek. Wijkbewoners kunnen nabij hun huizen probleemloos parkeren en de inpassing van de tram heeft niet tot een netto afname van het aantal parkeerplekken geleid rondom het tramtracé.

 

De tram blijkt een steeds meer gewaardeerde aanvulling op de overige vervoersmogelijkheden. Niet alleen blijkt de verbinding van Zernike met het centrum vervoersknelpunten op te lossen, ook de haltes bij het Winkelcentrum en de Vensterschool voorzien in een behoefte. Vooral ouderen combineren een tripje naar het Winkelcentrum of de bibliotheek met een uitstapje naar de binnenstad. Dit houdt hen mobieler en zelfstandig. Over de inrichting van de trambaan is iedereen tevreden. De buurten zijn goed bereikbaar, per fiets, auto en tram, aangevuld door de (mini-) bus. Deze goede bereikbaarheid geldt ook voor hulpverleningsdiensten. De rechtstreekse openbaarvervoersverbindingen vanuit Paddepoel naar beide ziekenhuizen, vooral voor ouderen belangrijk, zijn gebleven.

Opgroeien in Paddepoel, geen probleem

 

Het is leuk om op te groeien in Paddepoel. Er zijn volop speel- en sportmogelijkheden in de eigen buurt en in en om de het venstercentrum. De buitenschoolse activiteiten zijn bereikbaar voor alle sociale groepen en worden georganiseerd in en bij het Venstercentrum en de Bisschop Bekkersschool. Hierdoor blijven de afstanden voor ouders tot de buitenschoolse opvang binnen de wijk klein.

 

Door een preventieve gezamenlijke aanpak van alle betrokken organisaties (scholen, kinderwerk, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning, enz.) zijn verveling, spijbelen, voortijdig schoolverlaten en daarmee ook de overlast in de wijk sterk afgenomen. Professionals slagen er, door een goede onderlinge samenwerking, steeds beter in om samen met ouders onderwijs en opvoeding goed vorm te geven met een duidelijke ‘taakverdeling’ over waar de verantwoordelijkheid van scholen begint en eindigt en wat dit betekent voor de eigen verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Dit vormt de basis van het pedagogisch klimaat in de hele stad en vindt zijn doorvertaling in Paddepoel: op wijk-, buurt- en individueel niveau.

Iedereen hoort erbij!

 

De hoge werkloosheid in Paddepoel is verleden tijd. Steeds meer bewoners van Paddepoel Zuid zijn aan een betaalde baan gekomen. Voor een aantal bewoners is niet een betaalde baan, maar op enigerlei wijze meedoen in de maatschappij of ‘erbij horen’ de hoogst haalbare doelstelling. Aan deze mensen bieden professionals op het terrein van welzijn de helpende hand. Daardoor zijn er ook veel vrijwilligers bij gekomen, die nuttige klussen in de wijk doen; klussen die door de ‘markt’ normaal niet worden opgepakt (rommel opruimen, regelmatig onkruid wieden in parkjes, enz.). Dit heeft sterk bijgedragen aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Er zijn nu fors meer activiteiten in de wijk, wat zorgt voor levendigheid. Allerlei groepen, zoals langdurig werklozen, arbeidsongeschikten, maar ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zetten zich actief in voor de buurt. Ook is de wijkeconomie versterkt door toename van uit/ aan huis werken, door onder andere ZZP’ers.

Samen veilig

Paddepoel is in staat  problemen te voorkomen door preventief te werken. De oog- en oorfunctie in de wijk is goed georganiseerd, o.a. door de aanwezigheid van de buurt- en jeugdagent. Zo is men snel ter plekke als het nodig is. Bewoners merken de goede resultaten van deze inzet en zijn daardoor ook bereid zelf hun steentje bij te dragen, met een betere sociale controle als gevolg. Met de komst van de tram is ook de verkeersveiligheid in Paddepoel toegenomen.

Samenhang

 

De vele buurtjes hebben elk hun eigen sfeer, die verschillende groepen bewoners aantrekt. Bewoners voelen zich betrokken bij hun buurtje. Paddepoelsters komen elkaar tegen in het Winkelcentrum, het Venstercentrum, de buurtcentra en de groene parken. Ofschoon Paddepoelsters zich sterk verbonden voelen met hun buurten, is men steeds nauwer betrokken geraakt bij de wijk als geheel. Men onderkent dat onderhoud van de wijk, verkeersveiligheid, opvoeding en onderwijs beter werken met samenwerking op wijkniveau.

De wijkorganisatie (wijkraad) heeft door een brede vertegenwoordiging vanuit de buurten en haar bijdrage aan buurtactiviteiten een vitale relatie met de bewoners van Paddepoel.

Inzoomen op de  verschillende buurten

Paddepoel Noord: Goud wonen!

De buurt is rustig, netjes en kenmerkt zich door een ruime opzet. De laatste jaren is de buurt erg in trek geraakt bij jonge gezinnen. Ouderen en gezinnen vormen de hoofdmoot van de bewoners, met ook voldoende ruimte voor jongeren. De onderlinge verhoudingen zijn goed, er is sociale controle op een positieve manier.  De ontsluiting van de buurt is prima, zowel per fiets, auto als openbaar vervoer. De tram heeft zijn plek in de vervoersinfrastructuur ingenomen.

 

Paddepoel West: Evenwicht gevonden.

De buurt is gezellig, divers en ondanks de menging tussen koop en huur is het nog steeds een echte corporatiebuurt. De sociale samenhang is hoog. De buurt heeft de ontwikkelingen in de groenstructuur aangegrepen om de aanliggende groenzones vaker te gebruiken voor activiteiten en recreatie..Door de herinrichting van het Trefkoel-gebied hoort Paddepoel West nu meer bij de wijk en de verbeteringen in de woonomgeving hebben de buurt een nieuwe impuls gegeven.

 

Paddepoel Zuidoost: Stadse dynamiek

De buurt is door de wijkvernieuwing flink opgeknapt, nu de werkzaamheden zijn afgerond hebben de bewoners eindelijk weer rust gevonden. Het Bessemoerpark geeft de buurt een groen karakter en in het nieuwe buurtcentrum worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook wordt er door de kinderen uit de buurt gretig gebruik gemaakt van de speelattributen in het park.

Paddepoel Zuidwest: Kijk, míjn buurt!

De buurt is extravert en vriendelijk. Hier heerst dankzij de wijkvernieuwing de sfeer van de ‘compacte stad’. In het begin was het even wennen met al die nieuwe bewoners, maar inmiddels wordt de vernieuwing in de buurt als vanzelfsprekend ervaren. De nieuwe bewoners zijn blij met hun nieuwbouwwoning, en de goede fietsverbinding met de binnenstad. Sociaal kwetsbare groepen krijgen extra aandacht.

 

Aandachtspunten.

Zoals elke wijk heeft Paddepoel een aantal unieke punten waar speciale aandacht naar uit moet gaan. Het unieke van Paddepoel bestaat uit: de Vensterschool, het Trefkoel-gebied, het Winkelcentrum en behoud en uitbouw van het groene karakter (o.a. de zogenaamde Groene Vingers) van de wijk en de buurten. Daarnaast moet de basis op orde zijn. Deze onderdelen zijn veiligheid, werk en verkeer.

 

 

 

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn