ALGEMENE BEWONERSBIJEENKOMST CO-CREATIE PADDEPOEL
15 juli 2021
14.00 tot 17.30 uur in TuinPad

1. Opening
Titia opent de bijeenkomst, die wordt bijgewoond door ongeveer 15 wijkbewoners, om 14.00 uur. Door de corona-maatregelen hebben we lange tijd niet bij elkaar kunnen komen. Daarom is dit vooral de gelegenheid om te bespreken wat er in de afgelopen maanden is gedaan en om vragen te stellen.

2. Electrische bakfiets
Voor algemeen gebruik in de wijk Paddepoel wordt een elektrische bakfiets van 20.000 euro aangeschaft. De bakfiets kan onder meer worden gebruikt voor het wegbrengen van grof vuil. Het beheer wordt gedaan door WerkPro voor de stalling wordt overleg gevoerd met één van de corporaties. De aanwezigen kunnen een soortgelijke bakfiets aanschouwen en zelfs een proefritje maken.

3. Titia Struiving presenteert stand van zaken Co-Creatie aan de hand van de ingekomen vragen en inbreng.
 Gevraagd wordt of er al een reactie is gekomen op de brief die vanuit de werkgroep verkeer en veiligheid naar de raadsfracties is gestuurd over het verkeersplan. Hierop is nog niet gereageerd, waarschijnlijk als gevolg van het reces. Besloten wordt om een open uitnodiging naar alle raadsfracties te sturen om over alle in de wijk spelende zaken te overleggen (Kloppend hart, bruggenplan etc.). Geadviseerd wordt om dit tegen de verkiezingstijd te doen.
 De Wijkraad heeft er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de wijktaxi Selwerd. De Welmobiel had een beter actieplan, maar het gevoel bij Selwerd was beter. Zien hoe het verder loopt. De overstap naar Selwerd betekent wel dat de werving en de PR door de wijk zelf moet worden gedaan. Er zal een oproep moeten worden gedaan voor een Taxipool Paddepoel. Welmobiel had al een eigen poule in Paddepoel. Gevraagd wordt naar het vervoer naar de ziekenhuizen. Voorgesteld wordt om hier een keer een apart thema van te maken.
 Aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit van de trottoirs. De begaanbaarheid zou verbeterd kunnen worden, de gemeente kan daar wat aan doen.
 Mathilde van Warmtestad deelt mee dat de uitbreiding van het warmtenet naar Vinkhuizen net via de Pleiadenlaan mag lopen. Er wordt nu voor gekozen om vanaf de Planetenlaan onder het Reitdiep door te gaan. De werkzaamheden zullen half oktober van start gaan. De invulling van het veldje na de werkzaamheden staat nog niet vast. Warmtestad wil daarover graag in overleg met de bewoners. Gedacht wordt aan een sportieve en/of ecologische invulling. De suggestie wordt gedaan om op korte alvast een eerste overlegje te vieren.
 De werkgroep Groen heeft een budget toegewezen gekregen voor kleinere acties, zoals de groene burendag op 24 september.
 Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van bruine drab in de vijver in het Orionpark.
 WerkPro is gestart met het Wijkgilde Paddepoel. Dit voorziet in opleidingen naar banen in de zorg, horeca en dienstverlening. De medewerkers van Wijkgilde worden ook ingezet bij dingen in de wijk.
 De initiatiefgroep Caspomor is bezig met uitwerking van de top 11 wensen. Deze worden doorgesproken met Boud Geerdes van de Gemeente. Een aantal plannen kan sowieso doorgaan: de jeu de boule-baan, de beukenlaan, de zes fruitbomen en het plan om heesters en winterbloeiers te planten. Helaas gaan een aantal zaken ook niet dor: een kunstwerk en een rotstuin. Bewoners vragen nu of ze niet zelf iets meer kunnen doen aan het tuinonderhoud om zo meer mogelijk te kunnen maken. Er is al een groenwerkgroepje actief (voor de groenzaterdagen).
 In de Voermanhaven wordt veel gezwommen. Omwonenden klagen over overlast.

4. Tijmen Hordijk vertelt in de kleine zaal over bruggenbouw in de wijk en voortgang Lab Kloppend Hart & samenwerking winkelcentrum.

5. Derk den Boer vertelt over UDIHIG: hoe gaat dit onderzoek leiden tot ingrepen in de openbare ruimte?
Het plan om een experiment met de herinrichting van de Zonnelaan te doen ligt er nog steeds. Dit wordt in combinatie met de 50-jarig jubileum van het winkelcentrum opgepakt. Ook in de mobiliteitsvisie wordt een ontwerp voor de herinrichting van de Zonnelaan meegenomen. In totaal staan 14 straten in het plan voor een herinrichting.
Gestart wordt met de tweede fase van het onderzoek op drie locaties elders in de wijk. Ook nu wordt er met VR-brillen gekeken naar de herontwerpen. De keuze van de locaties is genomen op basis van interviews met wijkbewoners en professionals.
In september wordt er meer bekend gemaakt over de voortgang van het onderzoek.
Titia zou graag zien dat er een tipje van de sluier zou worden opgelicht. Als argument om dit niet te doen, wordt gewezen op de privacygevoeligheid. En dat komt wat vreemd over als je zelf meedoet. Zeker conclusies zouden alvast gedeeld kunnen worden. Het druist zo wat tegen het Co-Creatie-gevoel in.

6. Rondje durf te vragen . Er zijn vragen binnengekomen vanuit de buurtcirkel. Froukje Walstra voor de buurtwildernis. Dmitry Grushka over de Social Media Strategie voor Paddepoel. Allard Roest over hittestress.
 Er zijn twee leden van de Buurtcirkel aanwezig. Zij hebben vragen over de risico’s door vaccinatieweigeraars voor de andere deelnemers. Hierop is moeilijk een antwoord te geven. Naar aanleiding hiervan wordt door Frank Mulder van de Gemeente gemeld dat de vaccinatiegraad in sommige delen van de wijk erg achter blijft. Hij vraagt de aanwezigen om er over na te gaan denken wat we hiertegen kunnen doen. Besloten wordt om het als thema op de agenda te plaatsen.
 Froukje Walstra geeft uitleg over het project Tiny Forest, de buurtwildernis en de birdgardens. Als milieukundige is zij erg betrokken bij biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zij pleit in het bijzonder voor het gebruik van inheemse planten en bomen. Zo zorgen de Europese zomereiken voor aanmerkelijk grotere biodiversiteit dan de uitheemse Amerikaans eiken.
 Bij de Caspomorflats is het plan niet doorgegaan omdat het teveel onderhoud zou vragen. Besloten wordt om het gesprek met Stadsbeheer hierover toch nog een keer te heropenen.
 Dmitry Grushka doet bij het Wijkburo een afstudeeronderzoek naar een Social Media Strategie voor Paddepoel. Jongeren worden nu niet bereikt. De Wijkraad heeft al twee jaar geen gebruik gemaakt van Facebook. De communicatie kan integraler, ook de website.

7. Rita Wiersma (en collega) vertelt over Muziekschool 050 – een nieuwe school die zoekt naar mogelijkheden om zich in een wijk te vestigen. Is Paddepoel een idee?
Deze muziekschool verzorgt goede individuele muzieklessen door bevoegde docenten. Om meer samen te spelen zoekt ze een ruimte om dit te doen. De stichting heeft wel wat subsidie maar niet veel mogelijkheden om iets te huren. Er wordt gezocht naar een ruimte na schooltijd en in de avond. Wally van de Vlugt gaat informeren of er binnen de Bisschop Bekkersschool mogelijkheden zijn. Titia noemt ook De Fontein als mogelijkheid.
Voor de muziekschool gaat het vooral om de kennismaking met de muziek. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Er is behoefte aan iets vast en ook aan een opslagruimte.

8. Frank Mulder vertelt over de Regiodeal en wat die betekent voor Paddepoel.
Voor een aantal wijken in de stad is er een aanzienlijke aanvullende mogelijkheid voor extra financiële ondersteuning. Dit heet de Regiodeal. De helft van geld komt van het Rijk en de andere helft van de Gemeente. Het vertrekpunt is het verbinden van de fysieke en de sociale ruimte. De openbare ruimte moet de plek zijn waar zowel kunst als sport kan worden uitgeoefend. Dit moet als het ware in de dna van de wijk komen. De regiodeal biedt hiervoor mogelijkheden.
Projecten die zijn opgenomen in de Regiodeal zijn: de bruggen van winkelcentrum naar Vensterschool en de Wilgenlaan. Verder gaat het vooral om placemaking en ontmoeting - fysieke ruimte maar ook in de zin van maatschappelijk meedoen. De Regiodeal hangt samen met de wijkvernieuwing maar met iets andere accenten.

9. Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn