kwartetspel

Co-Creatie Paddepoel op 28 november was een heel afwisselende bijeenkomst. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde: de ontwikkeling van het kloppend hart van de wijk (winkelcentrum en omgeving), het grote UDiHiG-project, veiligheid voor kinderen en tot slot een kwartetspel. Maar niet zomaar een kwartetspel. Alle kaarten zijn voorzien van een wens voor de wijk, bedacht door verschillende wijkbewoners. Lees hieronder het verslag van deze interessante en afwisselende bijeenkomst.

Opening

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Ze begint met een korte terug- en vooruitblik.

Op gezette tijden hebben Titia en Derk den Boer overleg over de gang van zaken rond Co-Creatie met de wethouders Van der Schaaf en De Rook.

In het kader van Co-Creatie zijn zowel grote als kleine projecten ten uitvoer gekomen. Als twee grote “kurken” noemt Titia: Hart van de wijk en de Energiecoöperatie.

Derk den Boer schetst de ontstaansgeschiedenis van Co-Creatie. Co-Creatie gaat uit van verandering in de gemeentelijke organisatie en van veranderingen in de wijk. We gaan niet meer in verzet gaan maar werken samen naar wat we willen in de wijk. Dat was een hele opgave die soms ook tot teleurstelling leidde, maar uiteindelijk vooral tot enthousiasme.

Als voorbeeld noemt Derk een opmerking van een verkeerskundige in de Werkgroep Bouw die opmerkte dat het groen in de wijk wel erg verspreid is. Mogelijk kan er iets van de wegen af omwille van het groen.

We zijn onderweg en langzamerhand groeit het enthousiasme. We komen nu in de periode dat er een College gevormd moet worden, met als gevolg daarvan een lastige onderbreking. Geprobeerd wordt om binnen de gemeente bestuurlijk af te vinken dat de procedure rond het Hart van de wijk via Co-Creatie wordt afgehandeld.

Hart van de wijk (Klaas Leekstra)

De film over het Hart van de wijk is ook vertoond in een overleg met de stakeholders (VvE, winkeliersvereniging, ASR, corporaties). Het masterplan gaat het gebied omvatten dat op basis van de rollatorradius is gedefinieerd (ongeveer 250 meter). In het gebied valt het winkelcentrum, maar ook de Vensterschool SPT.

De werkgroep heeft met alle belanghebbenden gesproken en iedereen is het wel eens over de ambitie al hebben ook alle partijen hun eigen belangen af te wegen. Behalve de verschillende belangen en tegenstellingen zijn helaas ook de verhoudingen nog niet optimaal (al worden deze wel gaandeweg een stuk beter).

Het conceptplan wordt besproken op 28 november. Dan zal ook worden gepleit voor de aanstelling van een supervisor, iemand met stedenbouwkundige ervaring die ook bindend kan werken. Als er een nieuw College tot stand is gekomen, moet de organisatie helemaal op peil zijn. Dan wordt het concreet.

Derk Jaap vraagt naar de rol van de Vensterschool en de bereikbaarheid. Klaas verzekert dat de brug naar de Vensterschool nog altijd op de maquette staat en dat de werrkgroep zich daar sterk voor maakt. Derk Jaap doet de suggestie om contact te zoeken met de beheergroep van de Vensterschool. Wie de contactpersoon is, is hem niet bekend.

Kidsproof (Mirinda, Hillie en Marieke)

Op 22 januari vindt in Sonde 200 KidsProof Groningen plaats, een evenement dat draait om de veiligheid van jonge kinderen in huis. Het is niet alleen voor ouders maar ook bedoeld voor grootouders. Om ouders te bereiken is gebruik genaakt van de basisscholen, de sportverenigingen, consultatiebureau, kinderdagverblijf en facebook. Er is opvang geregeld voor de kinderen.

Werkgroep Veiligheid en verkeer

Bert Tobi neemt afscheid als voorzitter van de werkgroep Veiligheid en verkeer. Hij kenschetst de werkgroep als een leuke groep die ook wel wat van de grond krijgt (bijvoorbeeld onderzoek naar een wandelpad). Erg prettig is de inbreng van verkeersdeskundige Kevin Meiland. De werkgroep zoekt een nieuwe voorzitter. Wensen: hart voor Paddepoel, geen solist en bij voorkeur een bewoner.

UDiHiG (Derk den Boer en Marijke Koenen)

UDiHig is een grootschalig onderzoek naar de invloed van de omgeving op de gezondheid. In Paddepoel is de gezondheid slechter dan elders. Heeft dat te maken met de bouwkundige structuur? Er wordt gezocht naar manieren om hier iets aan te doen.

Het project wordt ondersteund door Marijke Koenen. Zij heeft een stedenbouwkundige achtergrond met grote belangstelling voor gezondheidsvragen.

UDiHiG gaat op 19 december (tussen 14.30 en 17.30 uur) van start. Voor de deelnemers aan het onderzoek beginnen gaan ze eerst oefenen met een VR-bril (Virtual Reality-bril). Daarmee gaan ze aan slag en onderzoeken hoe bereikbaar bepaalde voorzieningen zijn. De start vindt plaats in Bernlef. Het onderzoek duurt ongeveer een uur. Er is plaats voor ongeveer 50 deelnemers.

Eén van de aanwezigen vraagt of er ook naar de situatie binnen de woningen wordt gekeken. Hij wijst op de aanwezige vocht- en condensproblemen. Marijke antwoordt dat dit niet direct het onderwerp van het onderzoek is, maar het zal wel als achtergrond worden meegenomen.

Titia stelt voor om gezondheid en veiligheid een keer centraal te stellen op een Co-Creatie-bijeenkomst.

Wijkmemory/Kwartetspel

 kwartetspel         

        

Titia presenteert het wijkmemory-kwartetspel. Het is de vrucht van een jaar lang inloop, samen met Kitty Blum, in WIJS op de zaterdagmiddag. Er zijn 32 tekeningen gemaakt van alle grensoverschrijdende en concrete ideeën die door wijkbewoners zijn ingebracht. De onderwerpen zijn divers: gezelligheid, groen en energie. Het zijn ideeën waar we met z’n allen mee aan de slag kunnen. Maar niet om iets anders uit te sluiten. We staan juist open voor nieuwe ideeën die naar aanleiding van dit spel opkomen.

De kaarten worden uitgedeeld en Titia vraagt de aanwezigen te reageren op de hun toebedeelde kaart.

Tijmen heeft duurzaamheid op zijn kaart staat. Paddepoel is een bron van warmte. Het vergroenen van daken lijkt hem een mooi project.

Els heeft het weren van reeën bij Zernike op haar kaart staan. Door een bouwproject op Zernike en het plaatsen van verlichting worden de reeën teruggedrongen. Hierover zou een keer met RuG en Hanzehogeschool kunnen worden gesproken. Wie pikt dit op. Op een eerdere bijeenkomst werd vanuit Zernike gevraagd naar bewoners van Paddepoel om mee te denken over de openbare ruimte daar. Toen waren er geen belangstellenden en is het daarbij gebleven. Wie pakt het nu op?

Roel heeft vogelhuisjes op zijn kaart staan. Een wedstrijd waarbij het mooiste huisje aan de mooiste boom van de wijk wordt vastgemaakt. De Plutozaal is beschikbaar om een dagje vogelhuisjes te maken. Genoemd wordt ook een project vanuit De Lieflandschool waarbij vogelhuisjes voor zwaluwen zijn gemaakt in de Tuinwijk.

Gevraagd wordt naar de mozaïekbankjes. De bankjes die bij de Trefkoel stonden zijn in opslag en moeten eerst worden gerestaureerd voor ze weer geplaatst kunnen worden. Dit is erg kostbaar. Vanuit de Wijkraad is het voorstel gedaan om een tiental nieuwe bankjes te laten maken en dan voor meerdere plekken in de wijk. De omwonenden van het Venuspark hebben aangegeven niets te voelen voor een bankje in dat park, uit vrees voor overlast.

Op de kaart van Janet staat de citroen-Sinterklaas. Dit project is al in voorbereiding. Op 7 december wordt in de Plutozaal een internationale diner-avond gehouden met een live-band en een traditionele Mongoolse Sinterklaas (geschiedenis en uitleg). Janet geeft aan dat er in de wijk al veel mogelijk is, al weet niet iedereen dit. Zij pleit voor een inventarisatie.

Een andere aanwezige heeft beleefgroen als onderwerp op haar kaart staan. Richt de parkjes op een spannende wijze in. Gewezen wordt op de achterkant van het Stadspark als voorbeeld.

Op de kaart van Derk staan de speeltuinen bij opa en oma. Dit lijkt hem wel wat. André wijst op de prachtige speeltuin aan de Voermanstraat.

Kitty heeft een kaart met een theehuisje bij een kas. Dit idee ligt er al langer, maar heeft nogal wat praktische bezwaren (bemensing en afsluitbaarheid).

Samenvatting

Titia vat de brainwave samen. Een aantal zaken moeten we uitzoeken. Met welke komen we verder? Als een idee goed is en er zijn mensen die er aan mee willen werken, dan is er budget voor. Derk roept een ieder op om mee te doen. Met elkaar kunnen we zorgen dat we iets voor elkaar krijgen. Els ziet dat veel ideeën niet verder komen. Zij roept op om meer verbinding tot stand te brengen.

Titia ziet dat er steeds meer praktische uitwegen zijn. Mensen moeten ook gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld door samenwerkdagen. Zij pleit voor ondersteuning om doeners en denker bij elkaar te brengen.

Dit is een onderwerp voor de komende periode.

Rondvraag

  • Jetty vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen op de Paddepoelsterweg. Hebben we iets gemist. Titia wijst op de oproep die eerder is gedaan om mee te denken over de invulling van Zernike, maar niemand meldde zich aan. De aangebrachte brug zou tijdelijk zijn, daar moeten we ze aan houden.
  • André merkt op dat de vele culturen die de wijk rijk is op deze bijeenkomst ontbreken. Hoe kunnen we hen betere betrekken. Titia probeert met deze groepen in gesprek te komen.

Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn