logo cc 2018 breedenkort
Twee belangrijke onderwerpen stonden centraal op de Co-creatiebijeenkomt van 17 mei: de feestelijkheden rond het 50 jarig bestaan van de wijk Paddepoel en de plannen voor een nieuwe bron voor het Warmtenet.
Het verslag vindt u hieronder. Op 21 juni is de volgende bijeenkomst. Tijd en plaats worden later bekend gemaakt.
Opening 
Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Co-creatie heeft ons veel mooie ideeën opgeleverd. De grote opgave in de komende maanden is om de mooie dromen in daden om te zetten.
 
Luisterwijk (Liesbeth van Hoffen) 
Het project Luisterwijk is een aantal jaren geleden gestart in Tuinwijk. Het was een nieuw begin na de jaren van renovatie; nieuwe bewoners en een nieuwe start.
In de winter wordt er een theatervoorstelling georganiseerd en in de zomer tuinconcerten.
Op 27 mei worden onder de noemer Forza de tuinconcerten gehouden. Kernpunten: kracht, muziek en bewegen.
Het volgende project jaar gaat heten: Wij zitten er weer warmpjes bij. Wie heeft suggesties voor de invulling?
 
Feest voor vijftig jaar Paddepoel
Roel Mulder stelt twee vragen: 1) is iedereen het eens met het plan voor een wijkbreed feest? 2) zo ja, is er vanuit de gemeente subsidie beschikbaar of is er anderszins sponsering?
André Koch meldt dat er op 26 mei een feest wordt gevierd in De Waterman en legt uit waarom het op die datum wordt gehouden. Het feest is een feest voor het jubilerende Paddepoel maar ook van de jubilerende speeltuinvereniging.
Roel Mulder stelt vast dat er verder iets wordt georganiseerd in De Waterman, bij de VvE Bouwfondswoningen en in de Plutozaal (lezingen).
Wat ontbreekt, is een feest voor geheel Paddepoel. Roel stelt voor om iets te organiseren voor ouderen (een bezoek aan een voorstelling de Stadsschouwburg bijvoorbeeld) en iets voor jongeren (een groot muziekevenement in Park Selwerd of in de sporthal).
Titia antwoordt dat het idee van Co-creatie is dat we samen iets doen om de samenhang te vergroten. Het gaat dan niet alleen om het financieren van een uitje. Kom eerst met ideeën en daarna gaan we samen bekijken hoe we de plannen kunnen benaderen. 
Opgemerkt wordt dat het nog niet is gelukt om alle plannen bij elkaar te voegen. Er is vanuit de VvE wel een poging gedaan, maar dit is gestrand. Voorgesteld wordt om een werkgroep in te stellen met daarin een afvaardiging van alle organisaties die feestplannen in ontwikkeling hebben (VvE Bouwfonds, Speeltuinvereniging, Plutozaal, Caspomor). 
Op 5 juni komt de Monitorgroep nog een keer bij elkaar en dat is tegelijkertijd ook een beetje de deadline voor de indiening van de feestplannen. De oproep wordt gedaan om met reële plannen te komen en vervolgens kunnen we samen naar de financiering kijken. Daarbij moet wel in acht worden genomen dat er geen grote budgetten zoals voorheen het NLA beschikbaar zijn.
André benadrukt dat het feest van de speeltuinvereniging voor iedereen toegankelijk is. Ook de festiviteiten die door de VvE Bouwfondswoningen worden gehouden hebben een openbaar karakter, maar de PR wordt gericht op het gebied zelf. 
In de Caspomor-flats is een, uit zes personen bestaande, activiteitencommissie actief. Ook deze commissie heeft allerlei feestelijke activiteiten gepland: rommelmarkt, Rad van Fortuin, grabbelton en barbecue. 
De VvE heeft ook een barbecue op het programma met daaraan gekoppeld een karaoke.
Het idee van de vogelhuisjes is nog steeds in beeld. Dit zou prima in te passen zijn in de zaterdagsessies in het WIJS-pand.
Anne Kraanen merkt op dat WIJ of WIJS mogelijk kunnen faciliteren. Te denken valt aan de PR. Anne meldt verder dat de komende drie weken ongeveer 300 studenten in de Tuinwijk actief bezig gaan met het ophalen van ideeën voor die wijk.
 
Warmtestad
In een vorige bijeenkomst is een presentatie gehouden over de mogelijke alternatieve bronnen voor het Warmtenet nu de geothermiebron van de baan is. Er is een longlist gemaakt met acht mogelijkheden.
Uit deze acht mogelijkheden zijn de drie meest kansrijke opties gekozen. Dit zijn: biogas, biomassa en warmte uit oppervlakte. Alle varianten zijn bruikbaar in de tijdelijke voorziening. Wel zijn er enkele kanttekeningen te maken. Zo is de prijsontwikkeling van biomassa een onzekerheid en moet er goed naar worden gekeken waar deze vandaan komt. In geval van omgevingswarmte is daarentegen de leveringszekerheid de zwakke schakel.
Plannen voor de toekomst:
Aanhaken op ontwikkelingen in energietransitie.
Van grijze naar groene elektriciteit
Meer isolatie, want dan is er minder warmte nodig.
Ontwikkelen nieuwe energiebronnen (waterstof, power to heat, restwarmte)
De vraag om ook particulier woningen de mogelijkheid te geven om aan te sluiten bij het warmtenet wordt actief opgepakt. Er wordt een proef gehouden door middel van het aansluiten van een groepje woningen.
Warmtestad is nu bezig met de financiële vertaling van de plannen. Begin juli zal de gemeenteraad een beslissing nemen. 
 
Rondvraag
Paddepoel Energiek gaat windmolens bouwen in Dorkwerd. Voor 350 euro kunnen wijkbewoners een “winddeel” aanschaffen. 
Hoe kunnen we meer mensen betrekken bij Co-creatie en de werkgroepen?  En hoe komt de werkgroep groen weer op gang. In een eerdere bijeenkomst heeft Stadsdeelbeheerder Peter van der Kooi aangeboden om dit te faciliteren, maar dan moeten er wel bewoners zijn die zich hiervoor aanmelden en willen inzetten. Ook Harry Holsteijn biedt zijn diensten aan. 
Er is veel waardering voor de aanpassingen aan het groen langs de Venuslaan.Over de situatie in het Orionpark is men minder te spreken. Het kunstwerk is gerestaureerd maar voor de rest is het er erg rommelig.
 
Sluiting
 
 
 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn