Op 30 november 2017 vond de laatste bijeenkomst van Co-creatie in het jaar 2017 plaats. 
Hieronder leest u het verslag.
De eerstvolgende bijeenkomst is op: 22 februari 2018.

Notulen Cocreatie Paddepoel 30 november

1. Opening

-          Harm Havinga fungeert vandaag als vervangend notulist.
-          Linda helpt vanavond.
-          Afwezig: Harry Holstijn, Els Struiving, Jetty Stunnenberg

 2. Mededelingen

-          Een aantal mensen is naar een congres in Leeuwarden geweest over gebiedsgericht werken. Hier hebben zij inspiratie opgedaan met het thema ‘verbindingen leggen’.
-          Duurzaamheidsmarkt op 4 november: mooie markt met veel activiteiten.
-          Er is een start gemaakt met de inloop op zaterdag bij WIJS. Mensen kunnen daar terecht met vragen en ideeën over de Co-creatie. Ook is men bezig met memory kaarten. Doel is meer bekendheid voor de cocreatie en ideeën voor de wijk.
-          Sociale zaken: artikel in de Nummer 1, verslag punten vorige cocreatie. Follow up moet nog komen. Titia gaat daar achteraan.
-          WIJ Selwerd is druk bezig met het Orionpark.
-          Het ouderenkoor ‘Levensblijheid’ uit Bernlef heeft subsidie ontvangen van de Co-creatie voor het bekostigen van een dirigent. Daar waren ze erg blij mee. Om subsidie te krijgen zijn zij een hoop geld kwijt met het oprichten van een stichting. De Co-creatie zoekt nu een pro deo advocaat; ideeën zijn welkom. Ander idee is een cultuurvereniging voor Paddepoel. Ideeën zijn welkom bij Titia.
-          Open vraag aan de wijk: is er een jurist die wil helpen met zulke kwesties?
-          Studenten doen onderzoek naar de betrokkenheid van internationale studenten in de wijk. Titia is daar opdrachtgever van (via WIJS).
-          De gemeente doet onderzoek naar de verkeerssituatie van de Eikenlaan. De wijkraden willen deze plannen graag gekoppeld zien aan het ontwikkelingsproces in Selwerd en de plannen voor toegankelijkheid van Paddepoel. Daar komt nog een vervolg op. De kaart die erbij geleverd is, is niet goed leesbaar. Bert wil voor een paar A3-exemplaren zorgen.
-          Overlijden Roelhof van Weering, oud-voorzitter wijkraad Paddepoel. Hij was intensief betrokken bij het opzetten van de Cocreatie. Hij bleek ernstig ziek te zijn. Zijn overlijden was weinig bekend bij mensen. Titia heeft bloemen laten bezorgen. We steken kaarsen aan in zijn gedachtenis.
 
 3. Inhoudelijk gesprek: interne en externe communicatie
 1. Interne communicatie binnen cocreatie.
 • De structuur van de interne communicatie is niet uit te tekenen, het is complex. Uit de wijk komen ideeën, daar komt een werkgroep van die dingen realiseert. Dan treedt zo’n werkgroep weer terug. Een oneindige cirkel.
 • Belangrijk is dat je elkaar kent en weet te vinden. Dat je elkaars achtergrond kent: waar kom je vandaan, waar wil je naar toe. Vanuit de Cocreatie kan Peter signalen meenemen naar de gemeente.
 • De monitorgroep is nog redelijk onbekend, zowel wie ze zijn en wat ze doen.
 • De werkgroep veiligheid en verkeer stuurt verslagen op naar alle andere werkgroepen. Ze vinden het jammer dat ze geen respons daarop krijgen. De communicatie tussen de werkgroepen zou beter kunnen. Het is leuk om geïnformeerd te worden en met anderen mee te leven. Vroeger waren dit soort bijeenkomsten (als deze vergadering) om elkaar te informeren. Dat is minder geworden, De vorm is soms anders.
 • Hoe informeer en enthousiasmeer je elkaar? De volgende correlatievergadering zal in het teken staan van informering. Verbinding houden is het belangrijkste, daarnaast is thematische invulling ook waardevol.
 • Onzichtbare muren samen slechten. Er zijn grote raakvlakken tussen werkgroepen, onderlinge afstemming zoeken.
 • Peter Wijnsma wijst op de fysieke plek, een winkelcentrum gedeeld met 8000 andere bewoners waar je elkaar ontmoet. Kan een plek zijn voor werkgroepen om een verslag of illustratie te geven van hun vorderingen.

 1. Informele communicatie binnen het netwerk cocreatie
 • Bewoner als infiltrant, Paddepoel heeft geen dorpscultuur. Er wonen veel verschillende mensen. Mogelijk een rol voor de woningbouwvereniging. De inloop op zaterdag kent een hoge drempel voor bijv. eenzamen. WIJS komt niet naar je toe. Wat haal je daar? Mensen weten WIJS wel steeds meer te vinden.
 • Volkstuintje Goudvink is een gezamenlijke groentetuin, je kunt jezelf daar niet isoleren. Het speeltuingebouw in de zuidwesthoek leeft, veel mensen komen daar op af. Daar gebeuren veel activiteiten, er komen allerlei soorten mensen.
 • Voorzitter verkeer communiceert niet zo gauw op privéniveau. Hij stuurt wel artikelen door. Hij heeft geen extra behoefte tot sparren, het ontstaat vanzelf. WIJS wil meer mensen betrekken, dat mensen hun vrienden en buren meenemen.
 • Nu meer eilandjes, verbinding ontstaat in een bepaald stadium. Onderling informatie delen en mee kunnen praten. Het gebeurt wel maar niet constant.
 • Meningsverschillen en conflictoplossing. Atmosfeer van respect, hoe praat je met elkaar. Bewonersverbanden, incasseren en verbinding leggen, lat ligt laag. Er is (gelukkig) geen afdeling personeelszaken. Belangrijk is respect voor ieders idee, geen ‘ja maar’. Wat zijn onze kernwaarden? Titia als aanspreekpunt bij conflicten of als dingen niet goed lopen. Cocreatie is al een heel bijzonder, nieuw idee. Respect voor elkaar in iedere groep, voor de verschillen en diversiteit.

 1. Externe communicatie per werkgroep

Hoe informeer je derden? Kan nog wel eens lastig zijn. Misschien meer ondersteuning nodig? Niet iedereen heeft er moeite mee.

 • Bert: het blijft zoeken. Hoe maak je dingen zichtbaar naar de wijk toe? Lastig.

Herstructurering Venuspark als voorbeeld Cocreatie: bedacht door bewoners, uitgevoerd door de gemeente. Hoe zet je het in de Nummer 1. Zou meer kunnen.
Werkgroep kunst, twee rondleidingen, gebeurt weinig: zorgelijk. Hoe breng je dat?

 • Gezinsbode als mogelijkheid, wie regelt het? Wijkkrantredactie doet goed werk, 10x per jaar. Prima medium. Kan intensiever.
 • Peter Wijnsma suggereert een verbinding tussen werkgroepen, bijvoorbeeld een rondleiding langs de kunstroute of het koor inzetten. Het gaat erom mensen op een andere manier te bereiken.
 • Interne link van belang, verbinding met werkgroepen. Alle werkgroepen bij elkaar brengen, vragen en antwoorden/aanbod. Trots zijn en successen delen. Wat ligt er in de winkel? Kunstroute, bouwbord, WIJS etc.
 • Vraag: werkgroepen die bewoners vragen stellen om ideeën op te halen in de loop van het proces. Nodig mensen uit, doe het niet alleen binnen de werkgroep. Bewonerscommissies komen met ideeën. Raadpleging, met een rollator langs het Jaagpad. Omwonenden Venuspark zijn direct betrokken.
 • Hoe kom je van een kleinere groep naar meer mensen. Ledenvergadering wijkraad: beperkte, bekende groep.

 1. Externe communicatie over cocreatie
  Hoe bekend is cocreatie in de wijk?
 • WIJS, flyers, mond op mond reclame, actief worden, successen delen. Nieuw logo kan helpen. Bij producten kort toelichten wat cocreatie is. Klein stukje geschiedenis dat de rol van cocreatie aanduidt.
 • Het woord cocreatie is wel bekend, maar niet wat het betekent. Mogelijk onderzoek naar communicatie.
 • Interne communicatie als voorwaarde voor externe communicatie. Wat heb je bereikt en hoe? Successen delen.
 • WIJS: altijd aan twee knoppen draaien, resultaten en PR. Er ontstaat een zekere professionalisering. WIJS is laagdrempelig, veilig.
 • Uitnodigend zijn naar de wijk. Zaterdagse ontmoetingsmoment bij WIJS tussen 14 en 16 uur, waar mensen kunnen informeren naar de cocreatie. Schilderworkshop en ideeën voor de wijk. Activiteiten in Paddepoel onder noemer cocreatie toe-eigenen. Beschikbare logo’s, regels. Fontein doet al heel veel wat cocreatie genoemd kan worden.
 • Wie moet het doen? Ambassadeurs van de cocreatie. Het gaat ook om een proces, aanjager (monitorgroep?)
 • Volgend jaar 50 jaar Paddepoel, alle werkgroepen doen mee. Mooie gelegenheid voor een feest.
 • Gedeeld gevoel: wat is co-creatie? Kan heel verschillend zijn. Gesprek met gemeente, maar dat is maar een deel. Inwoners, ondernemers, instellingen horen er ook bij.
 • Instellingen en ondernemers ontbreken nog soms. Ondernemers overleggen in harmonie: zoek ze op. Overleg met alle spelers in het winkelcentrum aan tafel. Ondernemers benaderen voor andere doelen dan het winkelcentrum. Andere doelgroepen benaderen, belanghebbenden.

4. Nieuw logo door Flip Drukker. Een professioneel logo komt beter over. De ‘vogels’ zijn mensen betrokken in het co-creëren. Cocreatie boven elkaar, goed begrijpbaar. Website: format door Adri Kuik, makkelijk dingen te vinden en plaatsen. Partner Titia pakt het op. Je kunt dingen plaatsen of laten plaatsen, gelabeld met een thema. Zoeken op thema. Mogelijk online in januari. Onderhoud moeten nog afspraken over gemaakt worden. De notulist suggereert een werkgroep communicatie/PR.

WIJS: sinds een maand of twee een tv, daar kun je een sheet aanmaken. TV is naar buiten gericht. Hangers voor posters (vier of vijf), twee beschikbaar voor cocreatie.
Wijkagenda/wijkconnect willen ze een boost geven. Het wordt offline zichtbaar in 2018. Avonden maandag en woensdag inloopspreekuur. Daarnaast kunnen er in het pand activiteiten georganiseerd worden.
Mooie ideeën, genoeg te doen. Agenda voor volgend jaar: regelmatige bijeenkomsten, met ruimte voor rapporteren. Mogelijk agenda ter voorbereiding. Denkwerk ter voorbereiding. Communicatieplan handig, planning. Titia maakt een opzet.

Deelnemerslijst:
Titia Struiving
Marga à Nijeholt
Geert Jan Busz
Harald Hilbrants
Derk den Boer
Peter Wijnsma
Bert Tobi
Erik Doorn
Peter van der Kooi
Klaas Veenstra
André Koch
Saskia Meijeringh
Wieky Popken
Jannie Rozema
Wiebe Katt
Maarten Dölle
  


Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn