• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

fietstunnelDe Gemeente gaat investeren in het veiliger maken van het fietsverkeer. De fietstunnels onder de westelijke ringweg door worden verbeterd. Het fietspad Sleedoornpad langs de Noorderbegraafplaats wordt verbreed. De Kerklaan in de Noorderplantsoenbuurt wordt een fietsstraat, een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid moet aanpassen aan de fietser. Hieronder leest u wat precies de plannen zijn voor deze drie projecten.

Fietsstraat Kerklaan (Groningen)
De Kerklaan vormt een belangrijke schakel in de Slimme Route naar Zernike tussen de binnenstad en Zernike Campus.
Daarnaast is de Kerklaan is een belangrijke straat voor de Noorderplantsoenbuurt. Het is de hoofdstraat met
buurtvoorzieningen als winkels en horeca. Dagelijks maken grote aantallen fietsers gebruik van deze hoofdfietsroute,
terwijl het aantal motorvoertuigen beperkt is. De huidige inrichting als 30 km zone zonder fietsvoorzieningen doet hier
echter geen recht aan. Hierdoor wordt de huidige situatie als oncomfortabel, onaantrekkelijk en onveilig ervaren. Ook de
leefbaarheid voor lokale bewoners en ondernemers staat onder druk.
De Kerklaan is reeds opgenomen in het knelpuntenoverzicht vanuit onze Aanpak Verkeersveiligheid (spoor 2:
subjectieve onveiligheid) en we waren reeds voornemens om in 2021 maatregelen te nemen. Knelpunten die uit de
verkenning naar voren kwamen zijn onder andere onoverzichtelijke kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen, de
lange rechtstand en hoge rijsnelheid. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en tevens de straat aantrekkelijker te
maken, willen we de gehele Kerklaan samen met bewoners en ondernemers integraal aanpakken door het her in te
richten als fietsstraat. Dit betekent een inrichting waarbij de automobilist zijn gedrag en snelheid moet aanpassen aan de
fietser. Bovendien heeft de fietser voorrang op alle zijstraten. Daarom worden ook alle kruisingen op een passende
manier heringericht. Voor fietsers zijn fietsstraten comfortabeler en veiliger dan routes door gewone 30 km/uur
woonstraten.

Verbeteren Sleedoornpad
Het Sleedoornpad is een belangrijke schakel tussen de binnenstad, Station Groningen Noord en Zernike Campus, maar
voldoet qua profiel niet meer aan de eisen van deze tijd (te smal, geen kantmarkering, opdrukschade door boomwortels,
etc.). Hierdoor wordt de huidige situatie als oncomfortabel en onveilig ervaren. Om de verkeersveiligheid en het comfort
voor de fietser te verbeteren willen we het fietspad verbreden en voorzien van rood asfalt en kantmarkering. Ook
repareren we de opdrukschade veroorzaakt door boomwortels (vorig jaar november zijn langs het Sleedoornpad 17
bomen herplant omdat de vallende takken van de oude populieren een gevaar vormden voor fietsers en wandelaars).4

Verbeteren fietstunnels Ring West
Voor fietsers tussen Vinkhuizen en de rest van de stad is er in de huidige situatie een beperkt aantal mogelijkheden om
de Westelijke Ringweg te kruisen. Dat maakt de bestaande verbindingen extra belangrijk. De bestaande fietstunnels
(Pleiadenlaan en Friesestraatweg) worden als sociaal onveilig ervaren en daardoor vormt de Westelijke Ringweg een
belangrijke barrière in het stedelijk hoofdfietsnetwerk. In de klankbordgroep Aanpak Ring West is dit ook meermalen
aan de orde geweest.
Vooruitlopend op de Aanpak Ring West willen we nu alvast een aantal tijdelijke maatregelen nemen om de sociale
veiligheid van de fietstunnels en het comfort voor fietsers en voetgangers te verbeteren en daarmee de barrièrewerking
van de Westelijke Ringweg voor de omliggende wijken te verminderen. We maken bij de maatregelen onderscheid
tussen quick wins en maatregelen die wat meer tijd vergen. Voor de quick wins denken we onder meer aan het snoeien
van het groen/dichte begroeiing bij de ingangen van de tunnels, het aanpakken van de tunnelwanden en het
optimaliseren van de verlichting. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om het fietspad vanaf de fietstunnel
Friesestraatweg op een andere wijze op Vinkhuizen aan te sluiten. Het eventueel verplaatsen van dit fietspad vergt meer
tijd omdat dit (mogelijk) moet worden gecombineerd met aanpassingen die aan de sportvelden bij West End nodig zijn.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn