• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

Op dinsdag 31 oktober hield de Wijkraad Paddepoel haar jaarvergadering. Locatie was deze keer de Plutozaal. De belangstelling was in vergelijking met vorig jaar een stuk beter, maar het blijft helaas magertjes. De rol van de wijkraad is ook niet altijd even goed zichtbaar. Maar we zijn hard aan het werk en voeren gesprekken over de belangrijke ontwikkelingen in de wijk, onder meer via het co-creatie-proces. Het zijn ingewikkelde processen, maar er gebeurt wel degelijk wat. De (waarnemend) voorzitter roept de aanwezigen om met dingen te komen en aan het gesprek deel te nemen.

Thema: Het kloppend hart van de wijk

De Wijkraad heeft in 2012 haar wensen over het centrum van de wijk verwoord. Er moeten voorzieningen komen voor ontmoeting, welzijn en gezondheid, een leefbare omgeving met groenvoorzieningen en groencompensatie en een autoluw centrumgebied met een doordacht circulatieplan en een samenhangend stedenbouwkundig plan.

Het winkelcentrum Paddepoel heeft een bovenwijks karakter. Het moet een alternatief zijn voor het stadscentrum met goedkope parkeervoorzieningen. Maar het heeft een verouderde, typisch jaren ’70, opzet en is erg naar binnen gericht. De buitenkant van het winkelcentrum is alleen langs de Zonnelaan uitnodigend, voor de rest houdt het niet over. Het is ook onvoldoende uitnodigend voor de vele nieuwe jonge wijkbewoners.

Er moet van alles gebeuren in het hart van de wijk: nieuwbouw Trefkoel, Polaris (23 lagen), GAK (16 lagen) en de gewenste upgrading van het winkelcentrum. De ambitie van de werkgroep Bouw en Duurzaamheid is om meer samenhang en kwaliteit te realiseren door: een groene zone met water langs de Wilgenlaan, een aantrekkelijk verblijfsgebied in plaats van een verkeersgebied en een betere afstemming van de parkeer behoefte. Nu is het parkeerterrein ’s avonds grotendeels leeg.

Alle betrokken partijen onderschrijven de genoemde ambities in grote lijnen. Dit is voor ons een eenmalige kans om onze wensen te realiseren. Maar tegelijk is het lastig: de ambitie is er wel, maar iedereen heeft daarbij eigen beelden.

Wat moet er nu gebeuren:

  • Alle partijen moeten met elkaar om tafel.
  • Er moet een integrale benadering komen. Hiervoor moet een gremium worden gevormd waarin de wensen en ideeën kunnen worden uitgewisseld.
  • Daarnaast moet worden overlegd met de verschillende werkgroepen van Co-creatie om een interdisciplinaire benadering te bewerkstelligen.

Wanneer krijgt de wijk een nieuw (winkel)centrum?

De bouwplannen van de corporaties lagen door de crisis een aantal jaren stil. Maar de plannen zijn nu zeer concreet en zullen binnen een paar jaar allemaal zijn gerealiseerd.

Het winkelcentrum is een ander verhaal. De plannen die er liggen zijn erg ambitieus. Voor de investeerders was het een grote tegenvaller dat de tramplannen niet door gingen en er dus ook geen tramhalte bij het winkelcentrum kwam. Hierna is men het rustig aan gaan doen. Dat het zo langzaam gaat ligt dus niet aan de winkeliers maar vooral aan de investeerders en de gemeente. Voorlopig komen er weinig concrete plannen voor het winkelcentrum en wordt er alleen gestreden over de parkeernormen. Vanuit de zaal wordt gewezen op het wijkperspectief dat een aantal jaren terug door de Raad is vastgesteld. Daarin staat verwoord dat de wijk graag een tweede supermarkt wil, en dan één met een goedkoop imago (Aldi of Lidl). In de plannen wordt nu alleen gesproken over een XL-versie van AH.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat het winkelcentrum pijlsnel aan het afzakken is. De controverse over de zondagsluiting helpt daarbij ook niet. Iedereen wil het graag weer in de lift hebben, maar het lukt niet.

 

Verkeersoverlast Pleiadenlaan

Een bewoner van de Wegalaan vraagt aandacht voor de overlast van het verkeer op de Pleiadenlaan. Deze straat krijgt meer en meer het karakter van een racebaan. Hij vraagt zich af of bij de plannen voor het winkelcentrum ook wordt gedacht aan de consequenties met betrekking tot de aanrijroutes. Gevraagd wordt om ook dit een punt van aandacht te maken. Gedacht kan worden aan: 35 km-zone, wegversmalling of “auto te gast”.

De voorzitter wijst er op dat het hard rijdende verkeer op meerdere straten in de wijk een probleem is. Oorzaak hiervan is deels het sluipverkeer. Het zou wenselijk zijn als er op- en afritten van en naar de ringweg komen aan de Iepenlaan in Selwerd. Dit idee is terug op de Raadsagenda.

 

Bezorgdheid over gebruik biomassa in plaats van geothermie

Een aanwezige wijkbewoner uit zijn bezorgdheid over de mogelijke komst van een biomassacentrale. Hiervan zou sprake zijn nu het plan van de Geothermie voorlopig niet doorgaat. Hij vraagt of de Wijkraad hierbij betrokken is.

De voorzitter antwoordt dat er veel zorgen zijn over de inzet van de geotechniek. Het warmtenet gaat wel door, máar mogelijk met een andere energiebron. De problematiek van de breuklijnen moet verder worden onderzocht. Vraagsteller verwacht dat het geothermieplan niet door zal gaan en vreest voor de inzet van biomassa.

Fietspad ringweg op zijspoor?

Het fietspad langs de ringweg lijkt een beetje op een zijspoor te zijn beland. Reden is dat er onder het geplande fietspad een belangrijke waterleidingbuis (hoofdringleiding) ligt. Het waterleidingbedrijf is fel tegen een fietspad boven deze leidingen.

Het waterbedrijf is één van de twee deelnemers in Warmtestad en staat er nog altijd voor 100% procent achter. De kosten van de vertraging in de realisatie bedragen 300.000 euro per maand.

Moskee

Gevraagd wordt naar de stand van zaken rond de bouw van de nieuwe moskee. Hiertegen is een jaar geleden door een aantal wijkbewoners een procedure gevoerd. Met wat juridische trucs zijn de bezwaren van tafel geveegd. De bouwvergunning is vervolgens afgegeven. Maar sindsdien is het opmerkelijk stil. Eigenlijk had men binnen een half jaar na het afgeven van de vergunning al bezig moeten zijn. De termijnen zijn eigenlijk al verlopen. De vraag is nu hoe de gemeente de regels gaat hanteren

Opgemerkt wordt dat de moskee de parkeerproblemen op een prima wijze heeft opgepakt. Er is veel lof voor de verkeersregelaars die door de moskee worden ingezet in de drukke periodes.

Rondvraag

Op een aantal plekken in de wijk zijn verkeersdrempels geplaatst die als erg hinderlijk worden ervaren en soms ook tot schade aan de auto leidt. Ook voor fietsers zijn sommige drempels erg lastig om te nemen. Dit is een punt voor de werkgroep Verkeer van Co-creatie.

Gevraagd wordt hoe het probleem van de oversteek fietspad/Eikenlaan nu wordt opgelost. Deze vraag ligt nu bij de gemeente. Een tunnel lijkt het meest voor de hand te liggen.

Gevraagd wordt op welke wijze de Wijkraad een nieuwe voorzitter wordt geworven. Geantwoord wordt dat de Wijkraad een stichting is en dat de werving tot nu toe intern is geregeld. Er wordt nadrukkelijk versterking gezocht. De huidige wijkraad ziet zich als de vertegenwoordiging van de wijk, totdat men zegt dat dit niet meer zo is. Kom dan maar met alternatieven. Vraagsteller complimenteert de waarnemende voorzitter met de wijze waarop hij zijn functie heeft ingevuld en vindt dat hij een hele goede voorzitter zou zijn. Deze opmerking wordt met applaus ondersteund.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn