• icon wijkinformatie
 • icon weblinks
 • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

Mogelijk rijden er binnenkort ook golfkarretjes door de wijken Paddepoel en Tuinwijk. Oudere wijkbewoners kunnen hiervan gebruik maken als ze naar het winkelcentrum willen of naar een activiteit in de buurt. Dit is één van de onderwerpen die aan de orde kwamen op het laatste overleg in het kader van Co-creatie. Alles over de co-creatiebijeenkomst van 20 juni leest u in het onderstaande verslag: 

Opening en stand van zaken

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen binnengekomen van Bert Tobi, Roelhof van Weering, Wally van der Vlugt, Suzanne Riegen en vier leden van het gebiedsteam.

Stand van zaken aanvragen en overige mededelingen

 • De plannen van het groepje jongeren en begeleiders voor het Orionpark, die ze de vorige bijeenkomst hebben gepresenteerd, zijn door de monitorgroep besproken en het aangevraagde bedrag is toegekend. Wel zijn er een paar kanttekeningen gemaakt. Het project moet niet een eenmalig iets worden, maar moet worden gecontinueerd. Hierover gaat een gesprek met opbouwwerkster Julia Vierstra plaatsvinden. Waarschijnlijk kan men een beroep doen op verschillende subsidiepotten. Ook moet de naam co-creatie duidelijk zichtbaar worden bij de uitvoering. De bijdrage is bestemd voor het opknappen van de chill-plek en het plaatsen van beweegtoestellen.
 • Het is over het algemeen moeilijk om jongeren bij co-creatie te betrekken. Zou een aparte jongeren-co-creatie een optie zijn? Het advies wordt gegeven om eventueel aan te sluiten bij de Kinderraad.
  Peter Wijnsma wijst op het gemeentelijke beleidsthema “Positief opgroeien”. Het is de bedoeling om nu eens naar de voorkant te kijken. Er wordt op dit gebied al heel veel georganiseerd, maar dit kan ook slimmer. Het project staat nu nog aan de voorkant van het proces en past prima binnen co-creatie. Hij doet het voorstel om dit onderwerp op de eerste bijeenkomst na de zomer te agenderen.
 • De straatspeeldag was druk bezocht en succesvol.
 • Er is een aanvraag binnengekomen voor een duurzame markt (organisator: Maarten Dolle). Dit is nog in behandeling.

Presentatie werkgroepen

Alle co-creatie-werkgroepen krijgen de gelegenheid om zich te presenteren. Aspecten die in de presentatie benoemd worden zijn: Hobbels, Successen, Kansen en Wensen.

Werkgroep Sociale cohesie (Riny van der Molen)

De werkgroep heeft nu ook de tweede flat aan Planetenlaan bezocht. De ervaringen in de beide flats verschillen erg. De vraag is waardoor dit komt. Mogelijk heeft het te maken met veiligheid(gevoel) en ook het feit dat de huurwoningen in één van de flats te koop worden gezet kan van invloed zijn. De ervaringen tot nu toe worden binnenkort geëvalueerd. Hierbij wordt de opbouwwerker betrokken, want mogelijk ligt hier ook een taak voor het WIJ-team.

De werkgroep gaat door met de huisbezoeken. Er is nog niet besloten of dit weer een flat of deze keer een straat zal zijn.

Groen (Derk den Boer)

De werkgroep is voortvarend van start gegaan met de moestuinen, maar liep ook tegen een grote hobbel op. De locatie waar de moestuinen liggen, werd bestemd als parkeerterrein om de verdwenen parkeerplaatsen op het Bernlefplein te compenseren. Dit probleem is opgelost; slechts een deel van het gebied wordt parkeerruimte en de moestuinen kunnen blijven. De verdere ontwikkeling van de moestuinen is er nog niet van gekomen. Het idee om een productietuin voor de Voedselbank op te starten bleek niet mogelijk. Wel is er nu een plan om een tuin te ontwikkelen die producten levert aan het buurtrestaurant.

Een succes is dat het hele gebied rondom de scholen een mooi groengebied gaat worden. Een landschapsarchitect is hier al mee bezig.

De aanpak van de Groenstrook langs de Poolsterlaan is helaas gestagneerd en daardoor is het plantseizoen gemist. Er is nu een gemeentelijke projectleider die hier mee aan de slag gaat.

De grootste wens van de werkgroep Groen is: meer versterking vanuit de wijkbewoners en zo mogelijk een schaduwprojectleider. De inhoud ligt er al; het gaat nu om de planning en uitvoering. De projectkosten moeten nog binnen de monitorgroep aan de orde komen. Ze zijn nog niet toegekend. Mede door zelfwerkzaamheid zal het lukken om de begrootte kosten flink naar beneden te krijgen. Peter Wijnsma vindt de suggestie van een schaduwprojectleider een mooie kans om er samen naar te kijken en er samen aan te gaan werken.

Werk, participatie en zorg (Marga à Nijeholt)

Er is een voorstel binnengekomen voor een ouderenvervoerdienst door middel van een soort golfkarretjes. Bewoners van Bernlef moeten vaak erg lang wachten op een taxi. Er is veel behoefte aan vervoer op korte afstand om te winkelen of aan activiteiten deel te kunnen nemen. Peter Wijnsma meldt dat een half jaar geleden een dergelijk initiatief in Selwerd is ingediend. Dit gaat over twee weken in Selwerd van start. Hoewel het een pilot is die vanuit het Wijkbedrijf Selwerd wordt uitgevoerd, zouden mogelijk ook bewoners van Paddepoel en Tuinwijk hier gebruik van maken. Het betreft geen vorm van WMO-vervoer. Het vervoer wordt gedaan door vrijwillige (maar wel opgeleide) chauffeurs. Het gaat niet alleen om het vervoer maar ook om het gesprek tijdens het ritje. Voor een dergelijk project van start kan gaan, moet aan een heleboel veiligheidseisen worden voldaan.

Peter Wijnsma stelt voor om het initiatief dat vanuit Bernlef is binnengekomen bij dit project te betrekken. Henk meldt zich aan om samen met Marga vanuit haar betrokkenheid bij Bernlef, hierover contact op te nemen met het Wijkbedrijf..

De nieuwe voordeur van het buurtrestaurant Bernlef is nog niet geplaatst. Er moeten nog wat formaliteiten worden afgehandeld. Door de plaatsing van de voordeur heeft het restaurant niet meer een maatschappelijke functie, maar wordt het een horecabedrijf. Ook moet met de gemeente worden onderhandeld omdat het deels gemeentegrond betreft. Het is slechts een hobbel; er is geen reden om te veronderstellen dat het niet door zou kunnen gaan.

Buurtrestaurant Bernlef levert sinds kort ook bezorgmaaltijden. Vijf mensen maken hier al gebruik van. Bernlef is een voorbeeld van hoe je, door een sneeuwbaleffect, veel kunt realiseren. Een positief voorbeeld van co-creatie.

Werkgroep Kunst (Derk den Boer)

Het tweede kunstpad is klaar en Derk laat het boekje alvast zien. De route leidt nu door Selwerd. Opmerkelijk is de slechte staat van de kunstwerken in deze wijk. Een groot kunstwerk dat in het zorgcentrum Patrimonium was verwerkt is bij de werkzaamheden gesneuveld. Over de zorgen omtrent de verwaarlozing is de publiciteit gezocht. Er liggen goede contacten met het CBK.

Peter Wijnsma wijst op het Masterplan Wijkvernieuwing Selwerd dat in de maak is. Hierin zou ook de kunst kunnen worden meegenomen. Derk meldt dat één van de leden van de werkgroep actief betrokken is bij het wijkbedrijf Selwerd.

Over de kunstwerken op de Polaris- en de GAK-locatie zijn goede afspraken gemaakt met Nijestee en Lefier.

Het derde kunstpad gaat door de Tuinwijk lopen.

Duurzaamheid; Paddepoel Energiek (Els Struiving)

Paddepoel Energiek (PPE) is ontstaan uit diverse initiatieven waaronder Co-creatie. Op 13 april 2016 was de start op de VvE-vergadering van de Bouwfondswoningen. Op dit moment zijn in 27 woningen 55 projecten uitgevoerd. De organisatie van PPE wordt gedaan door vijf mensen. Wekelijks is er een spreekuur in het WIJS-pand. Er wordt samengewerkt met Grunneger Power en (beginnend) met Groningen woont slim. Het plan voor drie windmolens was bijna verwezenlijkt, maar stuitte op bezwaren van de Provincie. Er ligt nu een nieuw en kansrijk plan.

Een ander groot project in het kader van de energietransitie is het Warmtenet Noordwest. In de business-case wordt alleen gesproken over het aansluiten van grotere wooncomplexen en geen privéwoningen. Veel wijkbewoners willen hier graag bij aansluiten. Om deze vraag onder de aandacht te krijgen komt er een oproep in de wijkkant onder de noemer: “Sluit mij maar aan”. Els zou graag zien dat iemand in de wijk dit gaat trekken. Zelf kan zij dit niet op zich nemen. Er moet een coördinator komen die de belangstelling gaat kanaliseren. Het kàn wel; in Beieren is het ook gelukt.

Om het plan te steunen kan men een petitie tekenen op www.petitie.nl en dan zoek op Warmtenet noordwest.

PPE voert overleg met Enexis over een oplossing voor de opslag van de gewonnen energie. Dit zou mogelijk kunnen worden gebruikt in de oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook de eerder genoemde golfkarretjes kunnen hier eventueel energie putten.

Peter Wijnsma adviseert om hierover in gesprek te gaan met Haye Koenders van het wijkbedrijf Selwerd.

College motivatie (Tjitske en Cas van WIJS)

Kernthema is: wat motiveert mensen om zich aan te sluiten bij een werkgroep en hoe kunnen we aan de hand hiervan andere wijkbewoners werven voor de werkgroepen.

Als redenen worden genoemd:

 • Actueel betrokken zijn bij wat er in de wijk speelt.
 • Persoonlijke betrokken bij de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezighoudt.
 • Steentje bijdrage aan leefbaarheid, welzijn van de buurt
 • Kennis overdragen en kennissen opdoen.
 • Verschil maken in de wijk en daarbij in jezelf geloven.
 • Diversiteit

Een aantal werkgroep lopen geolied. Als werkgroep moet je een warm bad bieden aan de nieuwkomers. Dit vraagt om maatwerk. De suggestie wordt gedaan om alle werkgroepen een wervend stukje te laten schrijven voor de wijkkrant.

En tenslotte: Je moet je niet afvragen wat Paddepoel voor jou kan doen, maar vragen wat jij kunt doen voor Paddepoel!

Harald stelt voor om de laatste bijeenkomst co-creatie voor de zomer in het WIJS-pand te houden. Vooraf kan er dan een ronde worden gemaakt langs de kunstobjecten in Paddepoel en Selwerd. De vergadering vindt dit een goed voorstel.

Presentatie werkgroepen (vervolg)

Werkgroep Bouw

De werkgroep Bouw heeft zich vooral beziggehouden met de invulling van het hart van de wijk (Polaris, GAK en winkelcentrum). Parkeren is het grootste probleem. Als werkgroep co-creatie hebben we enkele hoofdlijnen geschetst van wat we willen.

 1. Meer kwaliteit door samenwerking
 2. Een robuuste groene zone langs het water.
 3. Een aantrekkelijk verblijfsgebied.
 4. Een goede afstemming van het parkeerbeleid.

De gesprekken met de betrokkenen vonden tot nu toe vooral op bilaterale basis plaats. De werkgroep streeft er naar om de plannen in een breder overleg met alle betrokkenen te bespreken. Het gesprek over het parkeervraagstuk is daarbij het uitgangspunt, maar het dient er ook toe om zaken breder te trekken ook op de langere termijn. Hopelijk lukt het nog voor de zomer om de partijen bijeen te krijgen.

Een ander onderwerp dat de aandacht heeft is de positie van de ouderen in de wijk. Er is de laatste jaren veel aan jongerenhuisvesting bijgekomen; reden om nu de aandacht op de ouderenhuisvesting te richten. Meer ouderenwoningen in de wijk maakt ook dat er eengezinswoningen vrij komen. En dat komt de doorstroming in de wijk ten goede. Maar het gaat ook om voorzieningen voor ouderen. Hoe verhogen we de rollatorradius en hoe creëren we een toekomstbestendige omgeving. Daarbij is ook de inrichting van het winkelcentrum een belangrijk punt. Structureel en integraal nadenken over de wijk en er iets werkbaars van maken.

Over al deze punten willen we met alle partijen om tafel en hopelijk nog voor de zomer.

De contacten met het Winkelcentrum lopen via de Vereniging van Eigenaren.

De ambities (let wel: geen plannen) van de werkgroep zijn uitgewerkt op een affiche dat in het WIJS-pand komt te hangen.

Rondvraag

Henk vraagt de werkgroep Verkeer en veiligheid om de (tijdelijke) bebording op de “alle richtingen groen”-fietsovergangen aan de orde te stellen. De stelling dat niemand voorrang heeft (dus het recht van de sterkste zou gelden) is onduidelijk en vooral verwarrend. Op de tijdelijke bebording staat ook een webadres genoemd. Daar staat uitgelegd dat zo’n situatie wettelijk niet geregeld is en daarom kan niemand zich ergens op beroepen wanneer er een ongeval plaatsvindt.

Op 4 juli vindt er een sessie plaats rond het thema Paddepoel energieneutraal. De deelnemers aan co-creatie hebben hierover een mail ontvangen.

Sluiting

De volgende plenaire bijeenkomst is op donderdag 6 juli en deze krijgt een bijzonder karakter.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn